Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων προσκαλεί όσους ενδιαφερόμενους επιθυμούν, να υποβαλουν προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια εξοπλισμού σε Η/Υ, περιφερειακές μονάδες Η/Υ και φορητούς υπολογιστές, βιντεοπροβολείς & φορητά ηχοσύστηματα για τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών, σχολικών μονάδων, εργαστηριακού κέντρου, ΙΕΚ και ΚΕΔΙΒΙΜ2 σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2020.

 

Για να δείτε το έγγραφο πατήστε εδώ

 

 Για να δείτε το ΤΕΥΔ  πατήστε εδώ

 

Για να κατεβάσετε το έγγραφο σε επεξεργάσιμη μορφή πατήστε εδώ

 

 Παράρτημα A΄- Τεχνικές προδιαγραφές και πίνακας συμμόρφωσηςπατήστε εδώ

 

 Παράρτημα B΄- Οικονομική προσφοράπατήστε εδώ