Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Αναρτήθηκε: 27/11/2019   23:07:49

 

Στις 19 Οκτωβρίου 2019, οι Έλληνες εταίροι του METVET (Σιβιτανίδειος, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΠΟΒΑΣ), συμμετείχαν στο Open Space της Έκθεσης ΟΙΚΟΔΟΜΗ 2019, στο οποίο φιλοξενήθηκαν τεχνικά σεμινάρια και ομιλίες πάνω σε θέματα καινοτομίας και ανάπτυξης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Σκοπός της ημερίδας, Η συνεισφορά της Εκπαίδευσης στην Απασχόληση και την Οικονομία, ήταν να αναδείξει τη σπουδαιότητα της διασύνδεσης της τεχνικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και τα τεχνικά επαγγέλματα, το ρόλο των κοινωνικών εταίρων, καθώς και τις νέες τάσεις σε (πράσινες) δεξιότητες που αναμένεται να επικρατήσουν στα τεχνικά επαγγέλματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη τα επόμενα έτη.

Για περισσότερες πληροφορίες και λήψη των παρουσιάσεων επισκεφτείτε το: http://events.buildinggreen.gr/session/i-sineisfora-tis-ekpaideusis-stin-apasxolisi-kai-tin-oikonomia/

 

On the 19th of October 2019, METVET's partners from Greece (Sivitanidios, IME GSEVEE and Povas), participated in the Build Expo's 2019 Open Space, in which professional seminars, conferences and workshops presenting trends, innovations and developments at a national and an international level, were hosted.

The purpose of the workshop, The Contribution of Education to Employment and Economy, was to highlight the importance of vocational education linkage with the labor market and particularly with the technical professions, as much as the role of social partners and the new (green) skills trends expected to prevail in Europe in the coming years.

For more information and presentations' downloading please visit:http://events.buildinggreen.gr/session/i-sineisfora-tis-ekpaideusis-stin-apasxolisi-kai-tin-oikonomia/