Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Αναρτήθηκε: 31/1/2020   08:51:19

Ροή 7 καθηγητών του 3ου ΕΠΑΛ από 15-09 μέχρι και 21-09-2019 στην πόλη ΜΠΙΛΜΠΑΟ της ΙΣΠΑΝΙΑΣ  

Στην συγκεκριμένη κινητικότητα προσωπικού του εν λόγω σχεδίου συμμετείχαν 07 ( επτά) εκπαιδευτικοί του 3ου ΕΠΑΛ της ΣΔΣΤΕ από διαφορετικές ειδικότητες οι οποίοι καταρτίστηκαν στη διαδικασία της μάθησης με βάση τις διδακτικές προσεγγίσεις της συνδιδασκαλίας ( co-teaching) στο φορέα Education and Mobility (EM) , στην πόλη Μπιλμπάο, της Iσπανίας. Η κατάρτιση των εκπαιδευομένων είχε διάρκεια 6 ημέρες, από τις 15-09 μέχρι και 20-09-2019 και εστιάζονταν σε καινοτόμες διδακτικές στρατηγικές που μπορούν να υιοθετηθούν στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στον τομέα της Επαγγελματικής κατάρτισης.

To πρόγραμμα κατάρτισης συνολικά περιελάμβανε την επικοινωνία με συναδέλφους-εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε ινστιτούτα κατάρτισης, κρατικούς φορείς εκπαίδευσης και τεχνικά σχολεία ( technical colleges) για ανταλλαγή εμπειριών και ανάπτυξη δεξιοτήτων ομαδικής εργασίας. Επίσης, το πρόγραμμα αφορούσε την εξοικείωση με τη «συνεργατική εκπαιδευτική διαδικασία» (συνεργατική εκπαίδευση) που εφαρμόζεται στα ξένα εκπαιδευτικά ιδρύματα ως αποδεδειγμένο μοντέλο πρακτικής άσκησης σε εταιρείες που συνεργάζονται με τη σχολική κοινότητα. Επιπροσθέτως, το πρόγραμμα κατάρτισης προέβλεπε την ενίσχυση μη παραδοσιακών διδακτικών προσεγγίσεων για την επίτευξη βιώσιμης σχέσης εργασίας μεταξύ μαθητών τεχνικών σχολείων και επιχειρήσεων .

Τελικός στόχος υπήρξε η εφαρμογή των στρατηγικών διδασκαλίας από τους συμμετέχοντες στη φυσική διαδικασία διδασκαλίας και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθεί από όλα τα συνεργαζόμενα μέλη μετά το τέλος της κινητικότητας.

This specific staff mobility of the project involved seven teachers of the 3rd Vocational Lyceum of Sivitanidios Public School of Trades and Vocations from different specialties who were trained in the process of learning based on co-teaching approaches in Education and Mobility (EM) in Bilbao, Spain.

The training of traineeswhich lasted for 6 days focused on innovative teaching strategies that can be adopted in the Greek Secondary Education System in the field of Vocational training

The training program as a whole included communicating with fellow teachers working in training institutes, government education institutions and technical colleges to exchange experiences and develop teamwork skills. The program also addressed familiarization with the 'collaborative learning process' (collaborative learning) applied to foreign educational institutions as a proven model of internship in companies working with the school community. In addition, the training program envisaged strengthening non-traditional teaching approaches to achieve a sustainable working relationship between technical school students and businesses.

The ultimate goal has been the implementation of the teaching strategies by the participants in the physical teaching process and the evaluation of the training seminars to be carried out by all the participating members after the end of the mobility