Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

ΙΕΚ Σιβιτανιδείου | Δράσεις Συμβουλευτικού Κέντρου Σιβιτανιδείου Σχολής Βιωματικό Εργαστήριο Ενδυνάμωσης


Το Συμβουλευτικό Κέντρο της Σιβιτανιδείου Σχολής, στα πλαίσια των δράσεών του, πραγματοποίησε βιωματικό εργαστήριο ενδυνάμωσης καταρτιζόμενων του ΙΕΚ ΣΔΣΤΕ, που αφορούσε στη σεξουαλική παρενόχληση και βία. 

Το εργαστήριο υλοποιήθηκε από το Κέντρο Διοτίμα στο πλαίσιο του έργου PRESS (Against Sexual Harassment and Cyber Violence). Το PRESS απευθύνεται σε ενήλικα άτομα με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την ενδυνάμωση σχετικά με την σεξουαλική παρενόχληση και τις μορφές έμφυλης βίας που διαπράττονται με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών επικοινωνίας. Το έργο PRESS: Πρόληψη – Απόκριση – Υποστήριξη νεαρών επιζωσών σεξουαλικής (διαδικτυακής) παρενόχλησης και βίας υλοποιείται στο πλαίσιο του CERV Project Grants με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συντονιστής φορέας είναι το Κέντρο Διοτίμα και εταίροι το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ και το Genderhood.

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων μηνός Απριλίου 2023

Σχετ: Η υπ ́αριθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/5.6.2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014»

Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού μηνός Απριλίου 2023 της Σιβιτανιδείου Σχολής στο συνημμένο αρχείο.

Για τη λήψη του αρχείου κάντε κλικ εδώ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του εξοπλισμού «Προμήθεια συστημάτων σκίασης αιθουσών εκπαίδευσης Κεντρικό Κτίριο – Νέα Κτίρια»

Η παρούσα περιγραφή αφορά προμήθεια συστημάτων σκίασης καθώς και τις εργασίες εφαρμογής αυτών σε χώρους της ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.).

Τα προτεινόμενα συστήματα σκίασης συνίστανται σε κουρτίνες (απλές ή blackout), σε συστήματα ανάρτησης αυτών (κουρτινόβεργες ή σιδηρόδρομοι), σε ρολοκουρτίνες, και μεμβράνες σκίασης (αντιηλιακές). Οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών και η κατανομή τους ανά χώρο παρουσιάζονται παρακάτω στον (πίνακα 1.)

Επίσης συμπεριλαμβάνονται και οι εργασίες τοποθέτησης των προμηθευόμενων κουρτινών σε υφιστάμενα συστήματα ανάρτησης, με ή χωρίς την ενίσχυση στερέωσης ή της κατακόρυφης μετατόπισης αυτών, συμπεριλαμβανομένου και τυχόν δευτερευόντων υλικών και μικροϋλικών ή υποστηρικτικών μέσων που τυχόν απαιτηθούν.

Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 29.840,00€ (άνευ ΦΠΑ) και 37.000,00€(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η απαιτούμενη δαπάνη αφορά (CPV 39515400-9) και θα καταλογισθεί σε βάρος των πιστώσεων του ΠΔΕ 2023 του Έργου 2021ΝΑ34600264 με Κωδικό 5149601.

Για το πλήρες έγγραφο κάντε κλικ ΕΔΩ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «προμήθεια εξοπλισμού για την επέκταση του παθητικού δικτύου δεδομένων/τηλεφωνίας της Σιβιτανιδείου Σχολής, μετεγκατάσταση κατανεμητών Ισογείου»

Η παρούσα περιγραφή αφορά «προμήθεια εξοπλισμού για την επέκταση του παθητικού δικτύου δεδομένων/τηλεφωνίας της Σιβιτανιδείου Σχολής, μετεγκατάσταση κατανεμητών Ισογείου» (CPV 72315000-6) ), σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα I της παρούσας.

Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 14.112,91 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) και 17.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α), Η απαιτούμενη δαπάνη αφορά (CPV 72315000-6) και θα καταλογισθεί σε βάρος των πιστώσεων του ΠΔΕ 2023 του Έργου 2021ΝΑ34600264 με Κωδικό 5149601, ΚΑΕ: 9349.

Για το πλήρες έγγραφο κάντε κλικ ΕΔΩ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για το έργο «Επισκευή Περιφράξεων»

Η παρούσα περιγραφή αφορά τις εργασίες αποκατάστασης - συντήρησης των περιφράξεων και των τοιχίων αυτών καθώς και των μεμονωμένων τοίχων περιτοίχισης του γηπέδου (μαντρότοιχοι) στον περιβάλλοντα χώρο της ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.). Επίσης προβλέπεται η προσθήκη νέας θύρας (καγκελόπορτας) στην εσωτερική περίφραξη των γηπέδων άθλησης η οποία θα αντικαταστήσει την φθαρμένη υφιστάμενη πόρτα.

Ο προϋπολογισμός για την παρεχόμενη εργασία ανέρχεται στο ποσό των 29.150,00 € (άνευ ΦΠΑ 24%) ή

36.146,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Η απαιτούμενη δαπάνη αφορά CPV : CPV: 45453100-8 (Εργασίες αποκατάστασης) και θα καταλογισθεί σε βάρος των πιστώσεων του ΠΔΕ του Έργου 2021ΝΑ34600044 με Κωδικό 5149683.

Για το πλήρες έγγραφο κάντε κλικ ΕΔΩ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για το έργο «Ανακαίνιση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για το έργο «Ανακαίνιση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων».

Η απαιτούμενη δαπάνη αφορά CPV: 45454100-5 (Εργασίες ανακαίνισης) και 51540000-9 (Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού ειδικής χρήσης) και θα καταλογισθεί σε βάρος των πιστώσεων του ΠΔΕ 2021ΝΑ34600044 και Κωδικό Έργου 5149683.

Για το πλήρες έγγραφο κάντε κλικ ΕΔΩ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για το έργο «Επεμβάσεις - βελτιώσεις σε υφιστάμενους εργαστηριακούς χώρους στο Κεντρικό Κτίριο της Σχολής»

H παρούσα περιγραφή αφορά τις εργασίες αναδιαμόρφωσης δύο αιθουσών (229 και 227) στο κεντρικό κτίριο της Σιβιτανιδείου που αποσκοπούν στην δημιουργία δύο νέων αιθουσών στις εκάστοτε αίθουσες. Επίσης συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την εγκατάσταση ηλεκτροκίνητου ρολού (πόρτας) στον εξωτερικό τοίχο της αίθουσας Ν210 (ξυλουργείο) ώστε να καταστεί πλέον εφικτή η μεταφορά μεγάλων αντικειμένων και υλικών στον χώρο αυτόν. Ο προϋπολογισμός για την παρεχόμενη εργασία ανέρχεται στο ποσό των 28.226,00 € (άνευ ΦΠΑ 24%) ή 35.000,24 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Η απαιτούμενη δαπάνη αφορά CPV : CPV: 45454100-5 (Εργασίες ανακαίνισης) και θα καταλογισθεί σε βάρος των πιστώσεων του ΠΔΕ με Κωδικό Έργου 2021ΝΑ346000445149683.

Για το πλήρες έγγραφο κάντε κλικ ΕΔΩ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για το έργο «Υποδομές για την μεταφορά εργαστηρίων στο κτίριο Πατσαβού»

Η παροχή υπηρεσιών αφορά στις εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν προκειμένου να διαμορφωθούν οι ελάχιστες απαιτούμενες υποδομές για την μεταφορά εργαστηρίων στο κτίριο Πατσαβού και ειδικότερα τις εργασίες διαμόρφωσης των αιθουσών Π104-105 για να μεταφερθεί το εργαστήριο αισθητικής.

Ο προϋπολογισμός για την παρεχόμενη εργασία ανέρχεται στο ποσό των 24.190,00 € (άνευ Φ.Π.Α.) ή 29.995,60 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Η απαιτούμενη δαπάνη αφορά CPV : CPV: 45454100-5 (Εργασίες ανακαίνισης) και θα καταλογισθεί σε βάρος των πιστώσεων του ΠΔΕ με Κωδικό Έργου 2021ΝΑ346000445149683.18/05/2023.

Για το πλήρες έγγραφο κάντε κλικ ΕΔΩ