Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Η Σχολή

Η Σιβιτανίδειος σήμερα


Η Σιβιτανίδειος Σήμερα
Η Σιβιτανίδειος Δημ. Σχολή όπως φαίνεται από
το Σταθμό του ΗΣΑΠ Καλλιθέας
  Η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων είναι Κοινωφελές Ίδρυμα, λειτουργεί με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ.., ιδρύθηκε με την από 12/6/1917 διαθήκη του Βασιλείου Σιβιτανίδη και σε εκτέλεσή της εκδόθηκε το από 9/7/1927 Διάταγμα (ΦΕΚ 137/τ.Α’). 

   Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του ανωτέρω Ιδρυτικού Διατάγματος, η Σιβιτανίδειος Σχολή αποτελεί αυτοτελές Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και διοικείται από συμβούλιο στο οποίο μετέχει σύμφωνα με τη διαθήκη των διαθετών ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και ένας αντιπρόεδρος του Ν.Σ.Κ., τον οποίο ορίζει ο πρόεδρος. Επίσης συμμετέχουν τέσσερα ακόμα μέλη εγνωσμένου κύρους της ελληνικής κοινωνίας, τα οποία ορίζει ο κ. Υπουργός του Υ.ΠAI.Θ.  

   Όργανα Διοίκησης της Σιβιτανιδείου Σχολής είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, η Εκτελεστική Επιτροπή, ο Γενικός Διευθυντής και τα υπηρεσιακά συμβούλια των μονίμων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων της. 

   Η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων βάσει του από 22/6/1927 Ιδρυτικού της και των από 4/11/1927 και 5/11/1927 Διαταγμάτων «περί οργανισμού του Διοικητικού Συμβουλίου της Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων» και περί «οργανισμού της Εκτελεστικής Επιτροπής της Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων» αντίστοιχα (ΦΕΚ 296/τ.α’/30-11-1927) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ο αποίο απολαύει αυτοτέλειας και αυτοδιοίκησης βάσει συνταγματικής επιταγής (παρ.1 άρθρο 109 του ισχύοντος συντάγματος). 

   Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 61 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 137/τ.Α’/30-9-1985) «η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων εξακολουθεί να διέπεται από τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις». 

   Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 3848/2010 «περί αναβάθμισης του ρόλου των εκπαιδευτικών – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοξρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», στη Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. όπου αναφέρονται περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια νοείται το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε., όπου σύλλογος διδασκόντων νοείται ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ. της ίδιας σχολής και όπου περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης ή διευθυντής εκπαίδευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο.

   Στη Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. λειτουργούν ΕΠΑ.Λ., Ι.Ε.Κ. και Ε.Κ. Σε καμία από αυτές τις μονάδες δεν παρέχεται η νομική δυνατότητα να λειτουργούν αυτοτελώς. Όλες υπάγονται στα όργανα Διοίκησης της Σιβιτανιδείου Σχολής (Διοικητικό Συμβούλιο, Εκτελεστική Επιτροπή και στον Γενικό Διευθυντή).