Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

ΙΕΚ Σιβιτανιδείου | Δράσεις Συμβουλευτικού Κέντρου Σιβιτανιδείου Σχολής Βιωματικό Εργαστήριο Ενδυνάμωσης


Το Συμβουλευτικό Κέντρο της Σιβιτανιδείου Σχολής, στα πλαίσια των δράσεών του, πραγματοποίησε βιωματικό εργαστήριο ενδυνάμωσης καταρτιζόμενων του ΙΕΚ ΣΔΣΤΕ, που αφορούσε στη σεξουαλική παρενόχληση και βία. 

Το εργαστήριο υλοποιήθηκε από το Κέντρο Διοτίμα στο πλαίσιο του έργου PRESS (Against Sexual Harassment and Cyber Violence). Το PRESS απευθύνεται σε ενήλικα άτομα με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την ενδυνάμωση σχετικά με την σεξουαλική παρενόχληση και τις μορφές έμφυλης βίας που διαπράττονται με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών επικοινωνίας. Το έργο PRESS: Πρόληψη – Απόκριση – Υποστήριξη νεαρών επιζωσών σεξουαλικής (διαδικτυακής) παρενόχλησης και βίας υλοποιείται στο πλαίσιο του CERV Project Grants με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συντονιστής φορέας είναι το Κέντρο Διοτίμα και εταίροι το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ και το Genderhood.

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων μηνός Απριλίου 2023

Σχετ: Η υπ ́αριθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/5.6.2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014»

Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού μηνός Απριλίου 2023 της Σιβιτανιδείου Σχολής στο συνημμένο αρχείο.

Για τη λήψη του αρχείου κάντε κλικ εδώ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του εξοπλισμού «Προμήθεια συστημάτων σκίασης αιθουσών εκπαίδευσης Κεντρικό Κτίριο – Νέα Κτίρια»

Η παρούσα περιγραφή αφορά προμήθεια συστημάτων σκίασης καθώς και τις εργασίες εφαρμογής αυτών σε χώρους της ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.).

Τα προτεινόμενα συστήματα σκίασης συνίστανται σε κουρτίνες (απλές ή blackout), σε συστήματα ανάρτησης αυτών (κουρτινόβεργες ή σιδηρόδρομοι), σε ρολοκουρτίνες, και μεμβράνες σκίασης (αντιηλιακές). Οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών και η κατανομή τους ανά χώρο παρουσιάζονται παρακάτω στον (πίνακα 1.)

Επίσης συμπεριλαμβάνονται και οι εργασίες τοποθέτησης των προμηθευόμενων κουρτινών σε υφιστάμενα συστήματα ανάρτησης, με ή χωρίς την ενίσχυση στερέωσης ή της κατακόρυφης μετατόπισης αυτών, συμπεριλαμβανομένου και τυχόν δευτερευόντων υλικών και μικροϋλικών ή υποστηρικτικών μέσων που τυχόν απαιτηθούν.

Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 29.840,00€ (άνευ ΦΠΑ) και 37.000,00€(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η απαιτούμενη δαπάνη αφορά (CPV 39515400-9) και θα καταλογισθεί σε βάρος των πιστώσεων του ΠΔΕ 2023 του Έργου 2021ΝΑ34600264 με Κωδικό 5149601.

Για το πλήρες έγγραφο κάντε κλικ ΕΔΩ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «προμήθεια εξοπλισμού για την επέκταση του παθητικού δικτύου δεδομένων/τηλεφωνίας της Σιβιτανιδείου Σχολής, μετεγκατάσταση κατανεμητών Ισογείου»

Η παρούσα περιγραφή αφορά «προμήθεια εξοπλισμού για την επέκταση του παθητικού δικτύου δεδομένων/τηλεφωνίας της Σιβιτανιδείου Σχολής, μετεγκατάσταση κατανεμητών Ισογείου» (CPV 72315000-6) ), σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα I της παρούσας.

Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 14.112,91 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) και 17.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α), Η απαιτούμενη δαπάνη αφορά (CPV 72315000-6) και θα καταλογισθεί σε βάρος των πιστώσεων του ΠΔΕ 2023 του Έργου 2021ΝΑ34600264 με Κωδικό 5149601, ΚΑΕ: 9349.

Για το πλήρες έγγραφο κάντε κλικ ΕΔΩ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για το έργο «Επισκευή Περιφράξεων»

Η παρούσα περιγραφή αφορά τις εργασίες αποκατάστασης - συντήρησης των περιφράξεων και των τοιχίων αυτών καθώς και των μεμονωμένων τοίχων περιτοίχισης του γηπέδου (μαντρότοιχοι) στον περιβάλλοντα χώρο της ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.). Επίσης προβλέπεται η προσθήκη νέας θύρας (καγκελόπορτας) στην εσωτερική περίφραξη των γηπέδων άθλησης η οποία θα αντικαταστήσει την φθαρμένη υφιστάμενη πόρτα.

Ο προϋπολογισμός για την παρεχόμενη εργασία ανέρχεται στο ποσό των 29.150,00 € (άνευ ΦΠΑ 24%) ή

36.146,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Η απαιτούμενη δαπάνη αφορά CPV : CPV: 45453100-8 (Εργασίες αποκατάστασης) και θα καταλογισθεί σε βάρος των πιστώσεων του ΠΔΕ του Έργου 2021ΝΑ34600044 με Κωδικό 5149683.

Για το πλήρες έγγραφο κάντε κλικ ΕΔΩ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για το έργο «Ανακαίνιση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για το έργο «Ανακαίνιση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων».

Η απαιτούμενη δαπάνη αφορά CPV: 45454100-5 (Εργασίες ανακαίνισης) και 51540000-9 (Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού ειδικής χρήσης) και θα καταλογισθεί σε βάρος των πιστώσεων του ΠΔΕ 2021ΝΑ34600044 και Κωδικό Έργου 5149683.

Για το πλήρες έγγραφο κάντε κλικ ΕΔΩ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για το έργο «Επεμβάσεις - βελτιώσεις σε υφιστάμενους εργαστηριακούς χώρους στο Κεντρικό Κτίριο της Σχολής»

H παρούσα περιγραφή αφορά τις εργασίες αναδιαμόρφωσης δύο αιθουσών (229 και 227) στο κεντρικό κτίριο της Σιβιτανιδείου που αποσκοπούν στην δημιουργία δύο νέων αιθουσών στις εκάστοτε αίθουσες. Επίσης συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την εγκατάσταση ηλεκτροκίνητου ρολού (πόρτας) στον εξωτερικό τοίχο της αίθουσας Ν210 (ξυλουργείο) ώστε να καταστεί πλέον εφικτή η μεταφορά μεγάλων αντικειμένων και υλικών στον χώρο αυτόν. Ο προϋπολογισμός για την παρεχόμενη εργασία ανέρχεται στο ποσό των 28.226,00 € (άνευ ΦΠΑ 24%) ή 35.000,24 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Η απαιτούμενη δαπάνη αφορά CPV : CPV: 45454100-5 (Εργασίες ανακαίνισης) και θα καταλογισθεί σε βάρος των πιστώσεων του ΠΔΕ με Κωδικό Έργου 2021ΝΑ346000445149683.

Για το πλήρες έγγραφο κάντε κλικ ΕΔΩ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για το έργο «Υποδομές για την μεταφορά εργαστηρίων στο κτίριο Πατσαβού»

Η παροχή υπηρεσιών αφορά στις εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν προκειμένου να διαμορφωθούν οι ελάχιστες απαιτούμενες υποδομές για την μεταφορά εργαστηρίων στο κτίριο Πατσαβού και ειδικότερα τις εργασίες διαμόρφωσης των αιθουσών Π104-105 για να μεταφερθεί το εργαστήριο αισθητικής.

Ο προϋπολογισμός για την παρεχόμενη εργασία ανέρχεται στο ποσό των 24.190,00 € (άνευ Φ.Π.Α.) ή 29.995,60 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Η απαιτούμενη δαπάνη αφορά CPV : CPV: 45454100-5 (Εργασίες ανακαίνισης) και θα καταλογισθεί σε βάρος των πιστώσεων του ΠΔΕ με Κωδικό Έργου 2021ΝΑ346000445149683.18/05/2023.

Για το πλήρες έγγραφο κάντε κλικ ΕΔΩ

1ο ΕΠΑΛ | Πρωταθλήτρια Ευρώπης πυγμαχίας Νεανίδων η Μαθήτρια Κουζίλου Παναγιώτα

Η μαθήτρια του 1ου ΕΠΑΛ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ Παναγιώτα Κούζιλου ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στο πλαίσιο του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων – Νεανίδων Πυγμαχίας. Στη διοργάνωση του Γερεβάν η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατάφερε να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο χάρη την πολύ καλή της τεχνική.
Στον τελικό των 57 κιλών η Κούζιλου επικράτησε της Νάντια Μάνκχολμ από τη Δανία και έτσι σήκωσε ψηλά τη σημαία της χώρας μας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για το έργο «Διαμόρφωση νέων εργαστηρίων Κομμωτικής»

Η παρούσα περιγραφή αφορά τις εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν προκειμένου να διαμορφωθούν οι ελάχιστες απαιτούμενες υποδομές για την λειτουργία της αίθουσας Π106 ως 2ο Εργαστήριο Κομμωτικής (η αίθουσα Π106 έχει διαστάσεις 9,80Χ 5,43m και επιφάνεια 52,95 τετραγωνικών μέτρων.

Για το πλήρες έγγραφο κάντε κλικ ΕΔΩ

Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών παραγωγής αντιγράφων

Αποστέλλουμε την παρούσα για την υποβολή της οικονομικής σας προσφοράς για την ανάθεση της παροχής της παροχής υπηρεσιών παραγωγής το μέγιστο 2.000.000 αντιγράφων ετησίως, για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων, του Ε.Κ., του ΙΕΚ, του ΚΕΔΙΒΙΜ και των Διοικητικών υπηρεσιών της Σιβιτανιδείου Σχολής, με την τοποθέτηση πέντε (5) ελαφρώς μεταχειρισμένων φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων (δύο βαρέως τύπου και τριών μικρότερων), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά που καθορίζεται βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του συνημμένου εγγράφου της παρούσης.

Για το πλήρες έγγραφο κάντε κλικ ΕΔΩ

Τοποθετήσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακού Κέντρου της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων

 

Η τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακού Κέντρου Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων ανακοινώνεται στο συνημμένο έγγραφο.

Η επιλογή και τοποθέτηση των παραπάνω Διευθυντών/Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακού Κέντρου γίνεται για τετραετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή, ήτοι 31 Ιουλίου 2027, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 44 και της παρ. 6 του άρθρου 60 του Ν. 4823/2021.

Για το έγγραφο των τοποθετήσεων κάντε κλικ ΕΔΩ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δεκατριών (13) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (CPV 30230000-0)

Αντικείμενο της προμήθειας είναι δέκα τρεις (13) σταθεροί Η/Υ (CPV 30230000-0), για τις ανάγκες κατάρτισης των καταρτιζόμενων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα I του συνημμένου εγγράφου (Τεχνικές προδιαγραφές- Πίνακας συμμόρφωσης).

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων μηνός Μαρτίου 2023

Σχετ: Η υπ ́αριθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/5.6.2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014»

Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού μηνός Μαρτίου 2023 της Σιβιτανιδείου Σχολής στο συνημμένο αρχείο.

Για τη λήψη του αρχείου κάντε κλικ εδώ

Διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών κέντρων

 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12-2022 (ΦΕΚ 6141 Β') Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θα πρέπει να υποβάλετε δήλωση τοποθέτησης με σειρά προτίμησης σχολείων που επιθυμείτε για τις Σχολικές Μονάδες και το Εργαστηριακό Κέντρο της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων από 10 μέχρι και 11 Απριλίου 2023. 

Για το πλήρες έγγραφο της ανκοίνωσης κάντε κλικ ΕΔΩ

Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα υποψήφιων Διευθυντών Σχολικλών Μονάδων και Εργαστηριακού κέντρου (Ε.Κ.) της Σιβιτανιδείου ΔΣΤΕ

 

Στο συνημμένο έγγραφο αναρτάται ο τελικός αξιολογικός πίνκας υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακού κέντρου της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών & Επαγγελμάτων.

Για τον τελικό αξιολογικό πίνακα υπηψήφιων Δ/ντων κάντε κλικ ΕΔΩ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών «Επισκευές, προσθήκες, νέες κατασκευές στις εγκαταστάσεις της Σιβιτανιδείου Σχολής"

Η παρούσα περιγραφή αφορά τις εργασίες αναδιαμόρφωσης των δύο χώρων στάθμευσης της Σιβιτανιδείου Σχολής και παράλληλα την τοποθέτηση σε αυτούς ενιαίου αυτομάτου συστήματος ελέγχου εισόδου οχημάτων (Access Control). Σκοπός των εργασιών είναι η λειτουργική αποκατάσταση και ο εκσυγχρονισμός των χώρων στάθμευσης, ενώ το σύστημα θα λειτουργεί χωρίς να υπάρχει ανάγκη ελέγχου των οχημάτων από κάποιον φύλακα.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάντε κλικ ΕΔΩ

Εγκύκλιος μετατάξεων από και προς τη Σιβιτανίδειο ΔΣΤΕ 2023-2024

Για να λάβετε την εγκύκλιο κάντε κλικ ΕΔΩ

Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών - Μάρτιος 2023


Οδηγίες προς τους προσληφθέντες με τις προθεσμίες και τα σχετικά έντυπα/δικαιολογητικά/ΥΔ έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr/anaplirotes
Οι αποφάσεις πρόσληψης θα πρωτοκολληθούν και αναρτηθούν στη Διαύγεια στις 23/3/2023.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 28 έως και την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023.
Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.


Για τη λίστα των αναπληρωτών κάντε κλικ ΕΔΩ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄

Συμμετοχή του τμήματος ποδολογίας του ΙΕΚ Σιβιτανιδείου στο 21ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο


Στις 8-11/3/2023 πραγματοποιήθηκε το 21ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Επιφανείς ομιλητές αναφέρθηκαν σε όλα τα νεότερα δεδομένα που αφορούν την επιπλοκή του διαβητικού ποδιού ανάμεσα τους οι:

2ο ΕΠΑΛ | Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ελευσίνα

29 Μαρτίου – Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ελευσίνα

Συμμετοχή των μαθητών του Α1, Α2 και Α3

Συνοδοί : κ. Δαμιανής, κα. Διακοπούλου, κ. Γκιζέλης και κα. Καρούση

2ο ΕΠΑΛ | Η δημοκρατία : Επιτάφιος του Περικλέους και Καστοριάδης

 

28 Μαρτίου – Η δημοκρατία : Επιτάφιος του Περικλέους και Καστοριάδης

Παρουσίαση εργασιών των μαθητών του τμήματος ΒΗ1

Υπεύθυνη δράσης: κα. Παπαπαύλου 

3ο ΕΠΑΛ | Υλοποίηση προγραμμάτων «Go Girls Circular» και «Project Future Junior»

To 3o ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου σε συνεργασία με το Junior Acievement Greece υλοποιεί διάφορα προγράμματα που στόχο έχουν την ενδυνάμωση των μαθητών του με ψηφιακές επιχειρηματικές δεξιότητες και την εξοικείωσή τους με τις απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρείν. Στα προγράμματα «Go Girls Circular» και «Project Future Junior» συμμετείχαν 120 μαθητές και στον Μαθητικό Διαγωνισμό e- Commerce, το σχολείο συμμετείχε με 6 ομάδες 33 μαθητών. Στην ομάδα της Α’ λυκείου Local Guides απονεμήθηκε το 3ο Βραβείο, για την δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας Τravel Unique (marketplace) που προσφέρει το ιδανικό ταξίδι για τον επισκέπτη αποκαλύπτοντας του συγκεκριμένες επιλογές.

To 3o ΕΠΑΛ της Σιβιτανιδείου παρουσιάζεται στην εκπομπή της ΕΡΤ2 «Επιχείρηση, αλλάζουμε την Ελλάδα» (TheGameChangers)


Μαθητές της Α’ λυκείου σε συνεργασία με το JAGREECE δημιούργησαν την εικονική επιχείρηση «3 Sivi Recycle». Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που βασίζεται στην αρχή της «εκμάθησης μέσα από την πράξη». Οι μαθητές με την μέθοδο του upcycling αποφάσισαν να επαναχρησιμοποιήσουν δημιουργικά το προϊόν που κυριαρχεί στο χώρο κάθε σχολείου, το χαρτί. Διαμοιράζουν και αναλαμβάνουν ρόλους για όλα τα στάδια της δημιουργίας, λειτουργίας και ρευστοποίησής της επιχείρησης καθώς επίσης και του σχεδιασμού και της παραγωγής προϊόντων  που ανταποκρίνονται σε διαπιστωμένες κοινωνικές ανάγκες και είναι φιλικά προς το περιβάλλον.

Για να παρακολουθήσετε την εκπομπή κάντε κλικ ΕΔΩ

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων μηνός Φεβρουαρίου 2023

Σχετ: Η υπ ́αριθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/5.6.2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014»

Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού μηνός Φεβρουαρίου 2023 της Σιβιτανιδείου Σχολής στο συνημμένο αρχείο.

Για τη λήψη του αρχείου κάντε κλικ εδώ

4ο ΕΠΑΛ | Αποτίμηση της Εσπερίδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για την Ανακύκλωση

 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης (18 Μαρτίου) και υπό το πρίσμα των διαδικασιών της Εσωτερικής Αξιολόγησης Σχολικών Μονάδων του τρέχοντος σχολικού έτους, το 4ο ΕΠΑ.Λ Σιβιτανιδείου Δ.Σ.Τ.Ε διοργάνωσε και υλοποίησε την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023 σε χώρο της Σχολής, Εσπερίδα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.

Για το πλήρες κείμενο της αποτίμησης κάντε κλικ ΕΔΩ

2ο ΕΠΑΛ | Επιμόρφωση σε Οικιακούς Αυτοματισμούς

 

21 Μαρτίου – Επιμόρφωση σε Οικιακούς Αυτοματισμούς.

Στην επιμόρφωση συμμετείχαν 55 μαθητές των τμημάτων ΒΗ1, ΒΗ2 και ΓΗΓ Υπεύθυνοι καθηγητές : κ. Γαλάνης, κ. Αντωνόπουλος και κ. Καραβάνας

Προκήρυξη Κέντρου δια Βίου Μάθησης Σιβιτανιδείου ΔΣΤΕ

 

Η παρούσα προκήρυξη σύμφωνα με την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος αριθμ 32/20-02-23, αφορά στην κάλυψη των αναγκών κατάρτισης, επιμόρφωσης και εκπαίδευσης στα πλαίσια των Προγραμμάτων που περιγράφονται αναλυτικότερα παρακάτω και πρόκειται να υλοποιηθούν εντός του έτους κατάρτισης 2022 – 2023, το οποίο αρχίζει τον Ιανουάριο και ολοκληρώνεται το Δεκέμβριο του 2023.

Για το πλήρες έγγραφο της προκήρυξη κάντε κλικ ΕΔΩ

Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψήφιων διευθυντών σχολικών μονάδων Σιβιτανιδείου ΔΣΤΕ

 

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να προσέρχονται κατά δέκα πέντε λεπτά νωρίτερα από την προκαθορισμένη ώρα (εξαιρουμένων των πρώτων υποψηφίων κάθε ημέρας) στο πρόγραμμα για τη διευκόλυνση της διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται στους υποψηφίους ότι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης καλούνται να παρουσιάσουν περίπτωση για την αυτοαξιολόγηση του έργου τους και περίπτωση για το σχεδιασμό του έργου τους σε περίπτωση επιλογής τους, με χρονική διάρκεια έως πέντε (5) λεπτών της ώρας.

Ο/η υποψήφιος/ια προσέρχεται στην αίθουσα και εξετάζεται προφορικά στην ξένη γλώσσα, αν αυτό απαιτείται, κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του ν.4823/2021., πριν τη διεξαγωγή της συνέντευξης.

Υποψήφιοι οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

Για το πρόγραμμα συνεντέυξεων κάντε κλικ ΕΔΩ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για το έργο «Επισκευή υποστυλωμάτων σε διάφορα σημεία της Σχολής»

 

Η παρούσα περιγραφή αφορά τις εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν με σκοπό τις επισκευές σε είκοσι (20) υποστυλώματα των κτιρίων της Σιβιτανιδείου Σχολής, που παρουσιάζουν διάβρωση του κύριου και δευτερεύοντα οπλισμού με συνέπεια τη ρηγμάτωση του σκυροδέματος επικάλυψης και σε ορισμένες περιπτώσεις αποκόλληση αυτού, κυρίως λόγω μακροχρόνιας εισχώρησης υγρασίας.

Για το πλήρες έγγραφο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάντε κλικ ΕΔΩ

2ο ΕΠΑΛ | Αφιέρωμα στην Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου

Οι μαθητές των τμημάτων Α3, Α4, Α5 στο μάθημα της Πληροφορικής δημιούργησαν ιστοσελίδες με θέματα :

  1. Αποπλάνηση παιδιών και εφήβων
  2. Εθισμός στο διαδίκτυο
  3. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
  4. Παιδιά και Ψηφιακή φήμη – Ψηφιακά Αποτυπώματα
  5. Διαδικτυακός εκφοβισμός
  6. Ασφαλής Αναζήτηση στο διαδίκτυο
  7. Fake News και Παραπληροφόρηση

Τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών μονάδων μετά τις ενστάσεις

Στα συνημμένα έγγραφα αναρτώνται ο τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας Διευθυντών σχολικών μονάδων της Σιβιτανιδείου ΔΣΤΕ μετά τις ενστάσεις, καθώς και ο πίνακας υποψηφίων που πρέπει να εξεταστούν για τη γνώση της ξένης γλώσσας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.
Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα συνεντεύξεων.
Τα έγγραφα αναρτώνται σε μορφή .pdf για προβολή μέσω της σελίδας (κάντε χρήση των πλήκτρων + και - για μεγέθυνση και σμίκρυνση) και σε μορφή .xlsx για λήψη και προβολή σε υπολογιστή με το Excel ή αντίστοιχο λογισμικό.

Για τον πίνακα υποψήφιων Διευθυντών σε μορφή .PDF κάντε κλικ ΕΔΩ

Για τον πίνακα υποψήφιων Διευθυντών σε μορφή Excel .XLSX κάντε κλικ ΕΔΩ

Για τον πίνακα εξεταζόμενων σε ξένες γλώσσες (μορφή .PDF) κάντε κλικ ΕΔΩ

Για τον πίνακα εξεταζόμενων σε ξένες γλώσσες (μορφή Excel .XLSX) κάντε κλικ ΕΔΩ

«…κι όλο στον ουρανό το τραίνο πήγαινε…»

Οι μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ της Σιβιτανιδειου Σχολής, τίμησαν με ξεχωριστό τρόπο τα θύματα του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη και έστειλαν μήνυμα συμπαράστασης στις οικογένειές τους. Με τη φράση ''ΠΑΡΕ ΜΕ ΟΤΑΝ ΦΤΑΣΕΙΣ'' που κρύβει όλο αυτόν τον πόνο και τον σπαραγμό των οικείων των θυμάτων και τηρώντας ενός λεπτού σιγή, θέλησαν να εκφράσουν το θρήνο τους και να συμμετέχουν με τον τρόπο αυτό , στο πένθος που έχει βυθιστεί όλη η χώρα. 
 
Τη Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2023 και ώρα 9:30 π.μ., στον Ιερό χώρο της Σιβιτανιδειου Σχολής, θα τελεστεί τρισάγιο στη μνήμη των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος. 

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του τμήματος Γραφικών Τεχνών στην GRAPHICA 2023


To τμήμα Γραφικών Τεχνών της Σιβιτανιδείου Σχολής συμμετείχε δυναμικά στην έκθεση GRAPHICA EXPO 2023, που πραγματοποιήθηκε από τις 17 έως τις 19 Φεβρουαρίου 2023, στις εγκαταστάσεις του εκθεσιακού κέντρου MEC στη Παιανία.

Ανακοίνωση - Καταληκτική ημερομηνία αξιολόγησης ενστάσεων υποψήφιων Διευθυντών Σιβιτανιδείου ΔΣΤΕ

Ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την αξιολόγηση ενστάσεων επί της αξιολόγησης προσόντων αιτήσεων υποψηφίων Διευθυντών Σχολείων είναι η Τρίτη 07 Μαρτίου 2023 23:59.

Στις 8 Μαρτίου αναμένεται η ανάρτηση των πινάκων μοριοδότησης των υποψηφίων Διευθυντών Σχολείων.

Επισκευή αποσαθρωμένων επιχρισμάτων και αρμών σε διάφορα σημεία της Σιβιτανιδείου ΔΣΤΕ

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών (CPV : 45442300-0) «Επισκευή αποσαθρωμένων επιχρισμάτων και αρμών σε διάφορα σημεία της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.» στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΔΕ έργο 5149683 «Επισκευές, προσθήκες, νέες κατασκευές στις εγκαταστάσεις της Σιβιτανιδείου Σχολής» με κωδικό 2021ΝΑ34600044, στο ΠΔΕ 2022 της ΣΑΝΑ346 (ΑΔΑ: ΨΣΑΑ46ΜΤΛΡ-Ζ72)

Για το πλήρες έγγραφο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάντε κλικ ΕΔΩ

Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Σιβιτανιδείου ΔΣΤΕ

 

Στο συνημμένο έγγραφο αναρτάται ο προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Σιβιτανιδείου ΔΣΤΕ.
Υποβολή ενστάσεων επί της μοριοδότησης των αιτήσεων από τους υποψηφίους, από την Τετάρτη 22-2-2023 έως και την Παρασκευή 24-2-2023 στο πρωτόκολλο της Σχολής.

Για να ανοίξετε τον πίνακα κάντε κλικ ΕΔΩ

Εκπαιδευτικές δράσεις Φεβρουαρίου 2023 | 2ο ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου ΔΣΤΕ

9 Φεβρουαρίου

Οι μαθητές του ΓΗΓ επισκέφθηκαν στα εκπαιδευτικής επίσκεψης, το μηχανοστάσιο της εταιρείας Αττικό μετρό στα  ΣΕΠΟΛΙΑ 

Συνοδοί καθηγητές : κ.Καραβάνας Κ. και κ. Αντωνόπουλος Α.

Κέντρο δια Βίου Μάθησης - MARQUETRY - ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ ΜΑΡΚΕΤΕΡΙ

Ολοκληρώθηκαν τα μαθήματα κατάρτισης του προγράμματος MARQUETRY - ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ ΜΑΡΚΕΤΕΡΙ, διάρκειας 150 ωρών του ΣΔΣΤΕ - ΚΔΒΜ.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους επιμορφούμενους και τις επιμορφούμενες του προγράμματος, που με ζήλο εργάστηκαν τους τελευταίους 3 μήνες. Με μεγάλη χαρά όμως, ευχαριστούμε και τους δύο εκπαιδευτές μας, τον κύριο Ιωάννη Ζώρζο & τον κύριο Ηλία Καταπόδη, χωρίς τους οποίους, όλο αυτό το δημιουργικό και καλλιτεχνικό ταξίδι, δε θα ήταν εφικτό.

Ευχαριστούμε ακόμη τον κύριο Ιωάννη Ταγκλή για την ευγενική του φιλοξενία στο Εργοστάσιο Ξυλείας Ταγκλής Α.Ε.Β.Ε, το Σάββατο 04/02/2023. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας, είχαμε την ευκαιρία να ανακαλύψουμε πολλές πληροφορίες για τον κόσμο του Ξύλου και της επεξεργασίας του. 

Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια στο έργο τους.

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων μηνός Ιανουαρίου 2023

Σχετ: Η υπ ́αριθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/5.6.2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014»

Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού μηνός Ιανουαρίου 2023 της Σιβιτανιδείου Σχολής στο συνημμένο αρχείο.

Για τη λήψη του αρχείου κάντε κλικ εδώ

Σεμινάριο: «Δόμηση βιογραφικού σημειώματος και προσομοίωση συνέντευξης»

Η ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Διοργανώνουν βιωματικό σεμινάριο με θέμα:

«Δόμηση βιογραφικού σημειώματος και προσομοίωση συνέντευξης»

Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023 στo Αμφιθέατρο του Χημείου

Ώρες διεξαγωγής:

1ο ΤΜΗΜΑ: 14:00-16:00
2ο ΤΜΗΜΑ: 16:00-18:00

Παρακαλείσθε να προσέλθετε 10 λεπτά νωρίτερα από την έναρξη του σεμιναρίου

Το σεμινάριο είναι κατάλληλο για τους καταρτιζόμενους του 4ου εξαμήνου του ΙΕΚ Σιβιτανιδείου.

Για περισσότερες πληροφορίες ανοίξτε το συνημμένο έγγραφο ΕΔΩ

Ειδικότητες Εαρινού Εξαμήνου 2023 ΙΕΚ Σιβιτανιδείου


Τα τμήματα του  ΙΕΚ Σιβιτανδείου  που ξεκινάνε την Δευτέρα  20/02/23  για το Εαρινό Εξάμηνο Κατάρτισης είναι τα  εξής:

Η ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ GRAPHICA 2023 (περίπτερο 430)


Το τμήμα γραφικών τεχνών του 3ου ΕΠΑΛ της ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ συμμετέχει στην GRAPHICA 2023, έκθεση που από το 1991 επικοινωνεί και προβάλει τις τεχνολογικές εξελίξεις του κλάδου των Εκτυπώσεων, της Επιγραφοποιίας, της Οπτικής Επικοινωνίας, της Χάρτινης Συσκευασίας και της Ετικέτας. Οι σημαντικότερες επιχειρήσεις εμπορίας μηχανημάτων και αναλώσιμων του κλάδου επιλέγουν την έκθεση ώστε να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, σε χιλιάδες επαγγελματίες επισκέπτες από την Ελλάδα και γείτονες χώρες.


Η έκθεση πραγματοποιείται στο MEC Παιανίας από 17 έως 19 Φεβρουαρίου 2023. Όποιος επιθυμεί να επισκεφθεί την έκθεση μπορεί να κάνει μια προεγγραφή στο πεδίο ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ στην ιστοσελίδα της έκθεσης. Η προεγγραφή είναι χρήσιμη για να μην υπάρχει καθυστέρηση στην είσοδο. Επίσης στην ιστοσελίδα αναγράφονται οι ώρες λειτουργίας και οι τρόποι πρόσβασης. (https://www.graphicaexpo.gr/)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών «Αντικατάστασης /Επισκευής θυρών σε Γραφεία των Διοικητικών Υπηρεσιών>

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών «Αντικατάστασης /Επισκευής θυρών σε Γραφεία των Διοικητικών Υπηρεσιών (Ισόγειο Κεντρικού Κτιρίου) της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.» στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΔΕ έργο 5149683 «Επισκευές, προσθήκες, νέες κατασκευές στις εγκαταστάσεις της Σιβιτανιδείου Σχολής» με κωδικό 2021ΝΑ34600044, στο ΠΔΕ 2022 της ΣΑΝΑ346 (ΑΔΑ: ΨΣΑΑ46ΜΤΛΡ-Ζ72).

Για το πλήρες έγγραφο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάντε κλικ ΕΔΩ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023. Κανονική λειτουργία της Σιβιτανιδείου ΔΣΤΕ


Κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης της Περιφέρειας Αττικής και απόφασης της διοίκησης της Σιβιτανιδείου ΔΣΤΕ, την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023 η Σχολή θα λειτουργήσει κανονικά και τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης. Οι εξετάσεις του ΙΕΚ Σιβιτανιδείου θα διεξαχθούν κανονικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

Συνοπτικές οδηγίες τηλεκπαίδευσης για μαθητές και εκπαιδευτικούς μέσω Webex

Οδηγίες για μαθητές

Για να συνδεθείτε στο μάθημα, θα πρέπει να ανοίξετε το σύνδεσμο (link) του εκπαιδευτικού που έχετε σύμφωνα με το πρόγραμμα. Αν έχετε ήδη εγκατεστημένη την εφαρμογή Webex θα ανοίξει αυτόματα. Αν δεν έχετε εγκατεστημένο το Webex, μπορείτε να να παρακολουθήσετε το μάθημα απευθείας μέσα από την ιστοσελίδα πατώντας "Join from your browser". Στη συνέχεια θα πρέπει να δώσετε Όνομα και Επώνυμο (προαιρετικά και email), ώστε ο εκπαιδευτικός να σας αναγνωρίσει και να σας επιτρέψει την είσοδο στο διαδικτυακό του μάθημα. Τους συνδέσμους (links) των εκπαιδευτικών της Σιβιτανιδείου για την τηλεκπαίδευση, θα τους βρείτε ανά ΕΠΑΛ παρακάτω: (Οι σύνδεσμοι ενεργοποιούνται μόνο σε περίπτωση τηλεκπαίδευσης).

1ο ΕΠΑΛ | 2ο ΕΠΑΛ | 3ο ΕΠΑΛ | 4ο ΕΠΑΛ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ έως 9/2/2023 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών «Σπατουλάρισμα των πρεβαζιών των αλουμινίων και βάψιμο όλων των εσωτερικών χώρων των Γραφείων των Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών «Σπατουλάρισμα των πρεβαζιών των αλουμινίων και βάψιμο όλων των εσωτερικών χώρων των Γραφείων των Διοικητικών Υπηρεσιών καθώς και των Διαδρόμων του Ισογείου (Ισόγειο Κεντρικού Κτιρίου)»

Για το πλήρες έγγραφο της ανάθεσης κάντε κλικ ΕΔΩ

Παράταση προθεσμίας υποβολής έως 9 Φεβρουαρίου 2023.
Για το σχετικό έγγραφο κάντε κλικ ΕΔΩ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023. Αναστολή λειτουργίας λόγω κακοκαιρίας.

Λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών, η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων, θα παραμείνει κλειστή τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023 (ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, ΕΚ, ΚΕΔΙΒΙΜ) κατόπιν σχετικής απόφασης της Περιφέρειας Αττικής.
Τα μαθήματα των ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου, θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Οι διευθυντές των σχολείων και οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να μεριμνήσουν ώστε να αποσταλούν εντός της ημέρας στους μαθητές, οι σχετικοί σύνδεσμοι σύνδεσης καθώς και τα προγράμματα των μαθημάτων που θα πραγματοποιηθούν.
Οι προγραμματισμένες εξετάσεις της Δευτέρας 06 Φεβρουαρίου 2023 του ΙΕΚ, αναβάλλονται για την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023.

Εκπαιδευτικές δράσεις Ιανουαρίου 2023 | 2ο ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου ΔΣΤΕ

10 και 17 Ιανουαρίου 2023

Επισκέφθηκε το 2ο ΕΠΑΛ ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων « 18 Άνω». 
Τρείς ψυχολόγοι από το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων ενημέρωσαν τα δύο τμήματα των Ηλεκτρολόγων της Β Λυκείου. 

Υπεύθυνη δράσης κα .Κουβάκη Β.

Εναρκτήρια συνάντηση του Έργου Erasmus+ KA2 “BuSYouth – Business Skills for Youth in the Creative and Cultural Industries (CCls) Sector”

Η εναρκτήρια συνάντηση του Έργου Erasmus+ KA2 “BuSYouth – Business Skills for Youth in the Creative and Cultural Industries (CCls) Sectorστο οποίο συμμετέχει η Σιβιτανίδειος Σχολή ως εταίρος, πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιανουαρίου στη Λάρισα, στις εγκαταστάσεις του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ.

Κατά τη διάρκεια της 1ης συνάντησης συζητήθηκαν οι λεπτομέρειες του έργου, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες διάχυσης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης  με συμμετοχή εκπροσώπων από τους άλλους εταίρους οργανισμούς της σύμπραξης:

  • DISRUPTIA, S.L.U από την Ισπανία
  • STIFTELSEN KURSVERKSAMHETEN VID U-AUNIVERSITET από τη Σουηδία
  • CONSORZIO MATERAHUB INDUSTRIE CULTURALI E CREATIVE SCARL από την Ιταλία

αλλά και με παράλληλη μετάδοση μέσω Zoom για τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες.

Μέσα στα επόμενα τρία χρόνια το έργο επιδιώκει να αναπτύξει και να προωθήσει προγράμματα κατάρτισης, ανοικτούς πόρους και ηλεκτρονικά εργαλεία για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων σε νέους που επιθυμούν να εμπλακούν στον τομέα της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας, μέσω της εφαρμογής καινοτόμων δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε επιχειρηματικές δεξιότητες  και περαιτέρω δικτύωση στην αγορά εργασίας. Το έργο φιλοδοξεί να δώσει στους νέους που απασχολούνται ή επιθυμούν να απασχοληθούν ως επιχειρηματίες στον δημιουργικό τομέα και πιο συγκεκριμένα στις εφαρμοσμένες τέχνες, τις απαραίτητες δεξιότητες προκειμένου να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να ευδοκιμήσουν στον τομέα αυτό.

Ανακοίνωση σχετικά με το ΙΕΚ και το 4ο ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου για την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023

 

Ανακοινώνεται ότι για σήμερα, Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023, ΔΕΝ θα λειτουργήσουν το ΙΕΚ και το 4ο ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Τελικοί πίνακες επιλογής Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σιβιτανιδείου Σχολής (Δεκτές & Μη δεκτές αιτήσεις υποψηφίων)

 

Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων, αναρτώνται οι τελικοί πίνακες δεκτών και μη δεκτών αιτήσεων υποψηφίων για την κάλυψη των θέσεων Δ/ντών - Δ/ντριών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. ευθύνης της Σιβιτανιδείου Σχολής.

Για τον πίνακα των δεκτών αιτήσεων κάντε κλικ ΕΔΩ
Για τον πίνακα των ΜΗ δεκτων αιτήσεων κάντε κλικ ΕΔΩ

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων μηνός Δεκεμβρίου 2022

Σχετ: Η υπ ́αριθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/5.6.2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014»

Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού μηνός Δεκεμβρίου 2022 της Σιβιτανιδείου Σχολής στο συνημμένο αρχείο.

Για τη λήψη του αρχείου κάντε κλικ εδώ

Πίνακες επιλογής Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σιβιτανιδείου Σχολής (Δεκτές & Μη δεκτές αιτήσεις υποψηφίων)

 

Στα συνημμένα έγγραφα αναρτώνται οι πίνακες δεκτών και μη δεκτών αιτήσεων υποψήφιων Διευθυντών για τις Σχολικές μονάδες της Σιβιτανιδείου Σχολής.

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΡΕΙΣ (3) ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.

ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ (ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24-1-2023).

Για τον πίνακα των δεκτών αιτήσεων κάντε κλικ ΕΔΩ
Για τον πίνακα των ΜΗ δεκτων αιτήσεων κάντε κλικ ΕΔΩ

ΙΕΚ Σιβιτανιδείου - Δράση Τμήματος Ποδολογίας


Οι καταρτιζόμενες του τμήματος Τεχνικών Αισθητικών Ποδολογίας του ΙΕΚ Σιβιτανιδείου Σχολής, παρακολούθησαν τις εργασίες του 27ου Συνεδρίου του Ελληνικού Κολλεγίου Μεταβολικών Νοσημάτων ( Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.) Ημερίδες Μεταβολισμού.

Οι Ημερίδες Μεταβολισμού πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα σε κεντρικό ξενοδοχείο από τις 15 έως τις 17/12/2022 .

Οι σπουδάστριες παρακολούθησαν συνολικά τις εργασίες δίνοντας έμφαση στο στρογγυλό τραπέζι με θέμα : «Σύγχρονοι ρόλοι επαγγελματιών υγείας στην ολιστική αντιμετώπιση του ΣΔ».

Η καθηγήτρια Ποδολογίας Γιάννου Ευγενία συνόδευσε τις σπουδάστριες του τμήματός της ενώ η ίδια συμμετείχε και ως ομιλήτρια στο στρογγυλό τραπέζι με θέμα : Διαχείριση διαβητικού έλκους από ποδολόγο». 

Το Τμήμα υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος του Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν. κ.Ανδρέας Μελιδώνης, Παθολόγος – Διαβητολόγος Συντονιστής Διευθυντής Διαβητολογικού -Καρδιομεταβολικού κέντρου Metropolitan Hospital  και η Πρόεδρος της ομάδας εργασίας Επιστημόνων Υγείας κ. Μαρία  Μελετιάδου Νοσηλεύτρια, Προϊσταμένη Μονάδας Εμφραγμάτων Γ.Ν. Πειραιά 

Μετά το πέρας των εργασιών οι καταρτιζόμενες ανέφεραν ότι εντυπωσιάστηκαν από την εμπειρία και τα θέματα της ολιστικής προσέγγισης του Διαβητικού Ποδιού.