Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Τοποθετήσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακού Κέντρου της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων

 

Η τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακού Κέντρου Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων ανακοινώνεται στο συνημμένο έγγραφο.

Η επιλογή και τοποθέτηση των παραπάνω Διευθυντών/Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακού Κέντρου γίνεται για τετραετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή, ήτοι 31 Ιουλίου 2027, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 44 και της παρ. 6 του άρθρου 60 του Ν. 4823/2021.

Για το έγγραφο των τοποθετήσεων κάντε κλικ ΕΔΩ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δεκατριών (13) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (CPV 30230000-0)

Αντικείμενο της προμήθειας είναι δέκα τρεις (13) σταθεροί Η/Υ (CPV 30230000-0), για τις ανάγκες κατάρτισης των καταρτιζόμενων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα I του συνημμένου εγγράφου (Τεχνικές προδιαγραφές- Πίνακας συμμόρφωσης).

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων μηνός Μαρτίου 2023

Σχετ: Η υπ ́αριθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/5.6.2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014»

Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού μηνός Μαρτίου 2023 της Σιβιτανιδείου Σχολής στο συνημμένο αρχείο.

Για τη λήψη του αρχείου κάντε κλικ εδώ

Διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών κέντρων

 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12-2022 (ΦΕΚ 6141 Β') Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θα πρέπει να υποβάλετε δήλωση τοποθέτησης με σειρά προτίμησης σχολείων που επιθυμείτε για τις Σχολικές Μονάδες και το Εργαστηριακό Κέντρο της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων από 10 μέχρι και 11 Απριλίου 2023. 

Για το πλήρες έγγραφο της ανκοίνωσης κάντε κλικ ΕΔΩ

Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα υποψήφιων Διευθυντών Σχολικλών Μονάδων και Εργαστηριακού κέντρου (Ε.Κ.) της Σιβιτανιδείου ΔΣΤΕ

 

Στο συνημμένο έγγραφο αναρτάται ο τελικός αξιολογικός πίνκας υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακού κέντρου της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών & Επαγγελμάτων.

Για τον τελικό αξιολογικό πίνακα υπηψήφιων Δ/ντων κάντε κλικ ΕΔΩ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών «Επισκευές, προσθήκες, νέες κατασκευές στις εγκαταστάσεις της Σιβιτανιδείου Σχολής"

Η παρούσα περιγραφή αφορά τις εργασίες αναδιαμόρφωσης των δύο χώρων στάθμευσης της Σιβιτανιδείου Σχολής και παράλληλα την τοποθέτηση σε αυτούς ενιαίου αυτομάτου συστήματος ελέγχου εισόδου οχημάτων (Access Control). Σκοπός των εργασιών είναι η λειτουργική αποκατάσταση και ο εκσυγχρονισμός των χώρων στάθμευσης, ενώ το σύστημα θα λειτουργεί χωρίς να υπάρχει ανάγκη ελέγχου των οχημάτων από κάποιον φύλακα.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάντε κλικ ΕΔΩ