Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δεκατριών (13) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (CPV 30230000-0)

Αντικείμενο της προμήθειας είναι δέκα τρεις (13) σταθεροί Η/Υ (CPV 30230000-0), για τις ανάγκες κατάρτισης των καταρτιζόμενων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα I του συνημμένου εγγράφου (Τεχνικές προδιαγραφές- Πίνακας συμμόρφωσης).