Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Αιτήσεις εκπαιδευτών στο ΙΕΚ Σιβιτανιδείου για το φθινοπωρινό εξάμηνο 2023 και το εαρινό εξάμηνο 2024

 

Tο Σιβιτανίδειο Ίδρυμα με την επωνυμία «ΣΙΒΙΤΑΝΙ∆ΕΙΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ TΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.), που είναι Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωφελές και απολαμβάνει και αυτοδιοίκησης με βάση συνταγματική επιταγή, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι ο υπεύθυνος φορέας της λειτουργίας του Ι.Ε.Κ. της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. Στο πλαίσιο αυτό, με την αριθμ. 132/21-7-2023 απόφαση της Ε.Ε. της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε υποψήφιους εκπαιδευτές για την κάλυψη των αναγκών κατάρτισης του Ι.Ε.Κ. της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. έτους κατάρτισης 2023-2024 (χειμερινό εξάμηνο 2023 και εαρινό εξάμηνο 2024), σύμφωνα με την οποία και μεταξύ άλλων, προβλέπεται μοριοδότηση ανά κριτήριο πρόσληψης.

Για περισσότερες πληροφορίες ανοίξτε το συνημμένο έγγραφο ΕΔΩ