Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Προκήρυξη υποτροφιών από το Ίδρυμα Ευγενίδου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Αθήνα, 15η Νοεμβρίου 2023

Το Ίδρυμα Ευγενίδου (www.eef.edu.gr) προκηρύσσει, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024, υποτροφίες για σπουδές στο ΙΕΚ της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, σε σπουδαστές της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής των εξής αντικειμένων: 

 • Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (α ́ εξάμ.), 
 • Τεχνικός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (α ́ και γ΄ εξάμ.), 
 • Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής - Πολυμέσα (α ́ και γ ́ εξάμ.), 
 • Τεχνικός Μηχανοτρονικής (α ́και γ ́ εξάμ.), 
 • Γραφιστική εντύπου και ηλεκτρονικών μέσων (α ́και γ ́ εξάμ.), 
 • Τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης, αερισμού και κλιματισμού (α ́ και γ ́εξάμ.).

Το συνολικό ποσό της καθεμιάς υποτροφίας ανέρχεται στις τρείς χιλιάδες ευρώ (3.000,00€). 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 1. Να είναι απόφοιτοι ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ και να έχουν λάβει το απολυτήριό τους με βαθμό από 16 και άνω.
 2. Να είναι σπουδαστές των ως άνω ειδικοτήτων στο ΙΕΚ της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.
 3. Να έχουν ελληνική υπηκοότητα.
 4. Να μην λαμβάνουν ή λάβουν στο μέλλον, για τις ίδιες σπουδές, άλλη υποτροφία ή δωρεά ή βοήθημα ή οιασδήποτε μορφής άλλη οικονομική ενίσχυση από το Ίδρυμα Ευγενίδου ή άλλη κοινωφελή περιουσία, κληρονομιά, κληροδοσία και εν γένει από άλλο φορέα.


Απαραίτητα δικαιολογητικά: 

 1. Αίτηση (επισυνάπτεται). 
 2. Υπεύθυνη Δήλωση (επισυνάπτεται).
 3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 4. Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ).
 5. Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης ΙΕΚ της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων ότι ο/η υποψήφιος/α έχει γίνει δεκτός/ή για σπουδές στο ΙΕΚ σε αντικείμενο που αναφέρει η παρούσα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, στην οποία θα αναγράφεται η κατεύθυνση (ειδικότητα/τμήμα) σπουδών.

Οι αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στο Ίδρυμα Ευγενίδου, Λεωφ. Συγγρού 387, Παλαιό Φάληρο 175 64, τηλ.: 210-9469600, απαραιτήτως μέχρι 30 Νοεμβρίου 2023

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν ατομικά σε κάθε επιτυχόντα και κάθε επιλαχόντα υποψήφιο με e-mail ή/και τηλεφωνικά ή/και θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Ιδρύματος Ευγενίδου (www.eef.edu.gr) χωρίς προσωπικά στοιχεία, το αργότερο έως την 8η Δεκεμβρίου 2023 και ότι για την λήψη της υποτροφίας οι επιτυχόντες θα υπογράψουν σύμβαση.

Σημειώνεται ότι:

 • Οι υποψήφιοι οφείλουν να φυλάσσουν τον αριθμό κατάθεσης της αίτησής τους.   
 • Σε περίπτωση που στον υπότροφο χορηγηθεί οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση από οποιαδήποτε πηγή/φορέα, αναλαμβάνει ο ίδιος την υποχρέωση να το γνωστοποιήσει αμέσως στο Ίδρυμα εγγράφως.
 • Το Ίδρυμα Ευγενίδου δύναται να επικοινωνεί απευθείας με το ΙΕΚ της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων που φοιτά ο υπότροφος για την πορεία των σπουδών του.
 • Το Ίδρυμα Ευγενίδου μπορεί να διακόψει τη χορήγηση της υποτροφίας ή/και να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά του, εάν: 
  • Ο υπότροφος διακόψει νωρίτερα από το προβλεπόμενο τις σπουδές του.
  • Από τα υποβαλλόμενα από τον ίδιο ή τη Διεύθυνση του ΙΕΚ της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων στοιχεία προκύπτει ότι η πρόοδος των σπουδών του δεν είναι ικανοποιητική ή παραβιάζει το πρόγραμμα σπουδών.
  • Ο υπότροφος δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του προς το Ίδρυμα Ευγενίδου.
  • Κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι (δήλωση ψευδών στοιχείων, αποσιώπηση στοιχείων κ.λπ.) που το επιβάλλουν. Ειδικά σε περίπτωση που ο υπότροφος λάβει οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση από άλλον φορέα ή αποκτήσει εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή, το Ίδρυμα θα αποφασίζει κατά περίπτωση είτε για τη συνέχιση ή μη της υποτροφίας είτε για τον περιορισμό του ποσού της.
 • Η απόφαση επιλογής των υποψηφίων που θα λάβουν υποτροφία δεν υπόκειται σε ενστάσεις ή σε οποιαδήποτε αντίρρηση.

Για να λάβετε την αίτηση κάντε κλικ ΕΔΩ
Για να λάβετε την υπεύθυνη δήλωση κάντε κλικ ΕΔΩ