ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ. ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ


Αναζήτηση στον ιστότοπο

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Η ειδικότητα ανήκει στον Τομέα: «Διοίκησης και Οικονομίας»και στην Ομάδα Προσανατολισμού: «Διοίκησης και Οικονομίας»

 


Ο ειδικός "Marketing" με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευση του, εφαρμόζει την επιστήμη και τις τεχνικές του Marketing για να υλοποιήσει αποτελεσματικά τα προγράμματα και τις αποφάσεις των ανώτερων του σχετικά με το σχεδιασμό και ανάπτυξη προϊόντων, την προώθηση και προβολή τους καθώς και την επιλογή και ανάπτυξη των δικτύων διανομής και διάθεσης των προϊόντων. Απασχολείται σε τμήματα ή Διευθύνσεις της εμπορικής λειτουργίας, των επιχειρήσεων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

Προϋποθέσεις εγγραφής

Προϋπόθεση εγγραφής στην ειδικότητα  «Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketing)» είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)».

Διπλώματα Βεβαιώσεις Πιστοποιητικά

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketing)» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Διάρκεια Σπουδών

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

O απόφοιτος των ΙΕΚ ειδικότητας «Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketing)» με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, εφαρμόζει την επιστήμη και τις τεχνικές του Marketing για να υλοποιήσει αποτελεσματικά τα προγράμματα και τις αποφάσεις των ανωτέρων στελεχών που αναφέρονται στο σχεδιασμό και ανάπτυξη προϊόντων, στην προώθηση και προβολή τους καθώς και στην επιλογή και ανάπτυξη των δικτύων διανομής και διάθεσης των προϊόντων. Απασχολείται σε τμήματα ή διευθύνσεις της εμπορικής λειτουργίας, των επιχειρήσεων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.

Τομείς απασχόλησης

Το Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Μarketing) απασχολείται κατά κανόνα στον του δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και  διαφημιστικές εταιρείες. Ειδικότερα, το Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Μarketing), μπορεί να εργαστεί είτε ως μισθωτός είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας σε:

 • Εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις.
 • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών (ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, νοσοκομεία, εκπαιδευτήρια, εταιρείες consulting, κ.ά.).
 • Τράπεζες.
 • Δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς .
 • Μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
 • Διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες δημοσίων σχέσεων, ερευνών αγοράς και δημο-σκοπήσεων.
 • Media shops.
 • Εφημερίδες και περιοδικά, ραδιόφωνο, τηλεόραση .
 • Εταιρείες web design και e-commerce.

Επαγγελματικά προσόντα

Τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα:

 • Χειρίζεται εξοπλισμό γραφείου σύγχρονης τεχνολογίας.
 • Πραγματοποιεί έρευνες marketing (συλλέγει, μελετά και επεξεργάζεται τα πρωτογενή στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν τον καταναλωτή, τον προμηθευτή, τον ανταγωνισμό, τους μεσολαβητές, τα διαφημιστικά μέσα και την αποτελεσματικότητά τους κ.λπ.).
 • Αναλύει την κίνηση της αγοράς και προβλέπει τον όγκο πωλήσεων.
 • Πραγματοποιεί ελέγχους σχετικούς με τις πωλήσεις, τους πωλητές και τις μεθόδους πωλήσεων.
 • Συμμετέχει στις διαδικασίες σχεδιασμού, εισαγωγής και ανάπτυξης νέου προϊόντος στην αγορά.
 • Συγκεντρώνει στοιχεία για τις πωλήσεις, το κέρδος και τις επενδύσεις.
 • Συμμετέχει στη διαδικασία τιμολόγησης του προϊόντος.
 • Συνεργάζεται με τους ειδικούς για τη διαφήμιση, προβολή και προώθηση των προϊόντων.
 • Εφαρμόζει τεχνικές προώθησης των πωλήσεων.
 • Εφαρμόζει πρακτικές δημοσίων σχέσεων για την προώθηση του κύρους του οργανισμού.
 • Πραγματοποιεί πωλήσεις τελικού προϊόντος.

Επαγγελματικά καθήκοντα

Τα επαγγελματικά καθήκοντα του αποφοίτου της ειδικότητας είναι τα ακόλουθα:

 • Υποστηρίζει ή και διαχειρίζεται τη διοικητική λειτουργία του οργανισμού.
 • Τήρηση αρχείου πελατών.
 • Εφαρμόζει την επιστήμη και τις τεχνικές του Marketing για να υλοποιήσει αποτελεσματικά τα προγράμματα και τις αποφάσεις των ανωτέρων στελεχών που αναφέρονται στο σχεδιασμό και ανάπτυξη προϊόντων.
 • Εφαρμόζει την επιστήμη και τις τεχνικές του Marketing για να υλοποιήσει αποτελεσματικά τα προγράμματα και τις αποφάσεις των ανωτέρων στελεχών που αναφέρονται στην προώθηση και προβολή τους.
 • Εφαρμόζει την επιστήμη και τις τεχνικές του Marketing για να υλοποιήσει αποτελεσματικά τα προγράμματα και τις αποφάσεις των ανωτέρων στελεχών που αναφέρονται στην επιλογή και ανάπτυξη των δικτύων διανομής και διάθεσης των προϊόντων.
 • Υποστηρίζει ή και διαχειρίζεται την επικοινωνία του οργανισμού ή της επιχείρισης στην οποία εργάζεται.

 


 

  ΕΞΑΜΗΝΟ Α Β Γ Δ
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1 ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΙΙ 4   4 4   4            
2 ΔΙΚΑΙΟ Ι ΙΙ 2   2 3   3            
3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι ΙΙ 2   2 2   2            
4 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι ΙΙ 2   2 2   2            
5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι ΙΙ 2   2 2   2            
6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 2   2                  
7 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 3   3                  
8 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ   3 3                  
9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ       2   2            
10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ       2   2            
11 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ             2   2      
12 ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ             2   2      
13 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ             2   2      
14 MARKETING ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ- ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ             2   2      
15 ΔΙΟΙΚΗΣΗ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΩΛHΣΕΩΝ             2   2      
16 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ             2   2      
17 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ MARKETING (MARKETING PLAN)             3   3      
18 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (ΗΥ)               2 2      
19 ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ MARKETING                   3   3
20 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΜΕΣΟΥ MARKETING- ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΝ- ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ                   2   2
21 ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ                   2   2
22 ΔΙΕΘΝΕΣ MARKETING                   2   2
23 MARKETING ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                   2   2
24 ΔΙΟΙΚΗΣΗ MARKETING                   2   2
25 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ                   2   2
26 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (SPREAD SHEETS - H/Y)                     2 2
  ΣΥΝΟΛΟ 17  3 20 17  3 20 15  5 20 15  5 20