ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ. ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ


Αναζήτηση στον ιστότοπο

Πρακτική Άσκηση

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΙΕΚ

Η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτική από το Σεπτέμβριο του 2015 και μετά, για όλους τους σπουδαστές του ΙΕΚ (ν. 4186 – ΦΕΚ 193 τ. Α΄/ 17.09.2013). Μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε παράλληλα με τις σπουδές στο Γ΄ ή Δ΄ εξάμηνο είτε στο Ε΄ εξάμηνο σπουδών. Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να γίνει στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της έδρας του ΙΕΚ (Αθήνα, Καλλιθέα, Πειραιά, Μοσχάτο κλπ). Μπορεί όμως να πραγματοποιηθεί και εκτός των προκαθορισμένων περιοχών, εφόσον διασφαλίζονται τεκμηριωμένοι οι όροι παρακολούθησης και εποπτείας της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Δύναται να υλοποιηθεί σε δημόσιο φορέα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού καθώς και σε οποιαδήποτε ιδιωτική επιχείρηση.

Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να αρχίσει κάθε 1η και 15η του μήνα, οπότε ο ασκούμενος θα πρέπει πριν από αυτές τις ημερομηνίες να ολοκληρώσει τα παρακάτω βήματα:

 • Θα πρέπει με δική του ευθύνη να βρει τον φορέα απασχόλησής του που θα τον δεχθεί για Πρακτική Άσκηση
 • Στη συνέχει πρέπει να υποβάλλει στο ΙΕΚ τα εξής:
  1. Αίτηση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης (θα πρέπει ο καταρτιζόμενος να έχει ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ ΙΚΑ)
  2. Συμπληρωμένη Βεβαίωση Εργοδότη (Υποχρεωτικά σφραγίδα και υπογραφή εργοδότη)

Η Πρακτική Άσκηση είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών και πρέπει να είναι συναφής με το αντικείμενο της ειδικότητας του καταρτιζόμενου. Το ωράριο πρέπει να είναι από 6 έως 8 ώρες για 5 ημέρες την εβδομάδα, πρωί ή απόγευμα, ποτέ όμως νύχτα, Κυριακές, αλλά ούτε επίσημες αργίες.

Ο ασκούμενος δεν επιτρέπεται να απουσιάσει συνεχόμενα πάνω από 15 μέρες και σε αυτή την περίπτωση ενημερώνεται το ΙΕΚ το οποίο είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της Πρακτικής Άσκησης.

Η περίοδος της Πρακτικής Άσκησης μπορεί να είναι συνεχόμενη ή και τμηματική, χωρίς όμως να υπερβαίνει χρονικά το ένα (1) ημερολογιακό έτος από την ημερομηνία έναρξής της.

Ο ασκούμενος μπορεί να διακόψει με δική του πρωτοβουλία την Πρακτική Άσκηση εφόσον συντρέχουν σοβαροί και τεκμηριωμένοι λόγοι.

Από τη νομοθεσία προκύπτει ότι ο ασκούμενος δεν καταλαμβάνει κενή θέση εργασίας μισθωτού υπαλλήλου καθώς και ότι ο εργοδότης δεν είναι υπόχρεος οικονομικής αποζημίωσης (ΦΕΚ 104, τ.Β / 22-2-1996) κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης.

Το Βιβλίο της Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να τηρείται και να συμπληρώνεται από τον ασκούμενο και τον υπεύθυνο της εταιρείας με βάση τις οδηγίες που δίνονται. Η πιστή τήρησή του είναι προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης. Τουλάχιστον 1 φορά το μήνα θα πρέπει να ελέγχεται και να υπογράφεται από τη Διεύθυνση του ΙΕΚ Σιβιτανιδείου Σχολής.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Εάν ο καταρτιζόμενος έχει συμπληρώσει στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα ΕΕ 120 ημερομίσθια από εργασία πάνω στην ειδικότητα που παρακολουθεί στο ΙΕΚ τότε μπορεί εάν θέλει να πάρει απαλλαγή από την Πρακτική Άσκηση. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να καταθέσει στο ΙΕΚ τα παρακάτω:

 • Υπεύθυνη Δήλωση που να αναφέρει ότι έχει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα.
 • Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα από όπου να προκύπτει η ασφάλισή του.
 • Βεβαίωση του εργοδότη για την εργασία και τη θέση του στην εταιρεία.

Εάν ο καταρτιζόμενος έχει συμπληρώσει στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα ΕΕ τουλάχιστον 40 ημερομίσθια από εργασία πάνω στην ειδικότητα που παρακολουθεί στο ΙΕΚ τότε μπορεί να κάνει την Πρακτική του μόνο τον υπόλοιπο χρόνο που απαιτείται. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να καταθέσει στο ΙΕΚ τα παρακάτω:

 • Υπεύθυνη Δήλωση που να αναφέρει ότι έχει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα.
 • Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα από όπου να προκύπτει η ασφάλισή του.
 • Βεβαίωση του εργοδότη για την εργασία και τη θέση του στην εταιρεία.