ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ. ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ


Αναζήτηση στον ιστότοπο

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ

Η ειδικότητα ανήκει στον Τομέα: «Μηχανολογίας» και στην Ομάδα Προσανατολισμού: «Τεχνολογικών Εφαρμογών»


 Ο πιστοποιημένος Τεχνικός Μηχανοτρονικής εκτελεί αυτόνομα, εγκαίρως και με υπευθυνότητα τεχνικές εργασίες επί του αυτοκινήτου, εφαρμόζοντας τις γενικές και ειδικές οδηγίες του κατασκευαστή.

Προϋποθέσεις εγγραφής

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Τεχνικός Μηχανοτρονικής» είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)».

Διπλώματα Βεβαιώσεις Πιστοποιητικά

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανοτρονικής» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Διάρκεια Σπουδών

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Η ειδικότητα Τεχνικός Μηχανοτρονικής στον τομέα της Μηχανολογίας αποσκοπεί στη δημιουργία άριστα καταρτισμένων τεχνικών που θα δραστηριοποιηθούν στο σχεδιασμό και την κατασκευή σύγχρονων βιομηχανικών προϊόντων, οχημάτων και μοτοσυκλετών, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου.

Τομείς απασχόλησης

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας καλύπτουν θέσεις εργασίας σε:

 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, που έχουν να κάνουν με την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων.
 • Επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων.
 • Επιχειρήσεις παραγωγής ισχύος με Μ.Ε.Κ (Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών).
 • Υπηρεσίες και οργανισμούς ελέγχου οχημάτων.
 • Αυτοκινητοβιομηχανίες.
 • Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων.
 • Εταιρείες Οδικής Βοήθειας.
 • Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ).

Επαγγελματικά προσόντα

Ο πιστοποιημένος Τεχνικός Μηχανοτρονικής θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελεί αυτόνομα, εγκαίρως και με υπευθυνότητα τεχνικές εργασίες επί του αυτοκινήτου, εφαρμόζοντας τις γενικές και ειδικές οδηγίες του κατασκευαστή. Η δράση του χαρακτηρίζεται από οικονομία χρόνου και πόρων, αποτελεσματικότητα, ασφά-λεια, διασφάλιση ποιότητας εργασίας και προστασία περιβάλλοντος .

Ο πιστοποιημένος Τεχνικός Μηχανοτρονικής έχει την επαγγελματική ικανότητα, μετά από το αναγκαίο στάδιο προσαρμογής του, να μπορεί να αναλαμβάνει ειδικές εργασίες που του ανατίθενται στα διάφορα τμήματα της επιχείρησης όπου εργάζεται. Είναι ικανός, επίσης, να ασκήσει διοικητικά καθήκοντα στο χώρο εργασίας του.

Επαγγελματικά καθήκοντα

Ο πιστοποιημένος Τεχνικός Μηχανοτρονικής θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελεί αυτόνομα, εγκαίρως και με υπευθυνότητα τεχνικές εργασίες επί του αυτοκινήτου να γνωρίζει και να εκτελεί:

 • Τη λειτουργική σύνδεση και αλληλεπίδραση των συστημάτων του αυτοκινήτου.
 • Τις βασικές αρχές της διαδικασίας της διάγνωσης.
 • Τα συστήματα αυτοδιάγνωσης του αυτοκινήτου.
 • Τον ειδικό εξοπλισμό της ειδικότητάς του.
 • Τα κριτήρια επιλογής του ειδικού εξοπλισμού της ειδικότητάς του.
 • Πραγματοποιεί διαγνωστικές εργασίες σε όλα τα συστήματα του αυτοκινήτου.
 • Πραγματοποιεί εκκένωση, ανάκτηση και συμπλήρωση ψυκτικού μέσου σε ένα κλιματιστικό σύστημα.
 • Διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των συστημάτων του αυτοκινήτου.
 • Λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα υγιεινής και ασφάλειας κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του.

 


 

  ΕΞΑΜΗΝΟ Α Β Γ Δ
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ     2                  
2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ  3 3 6                  
3 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ   3 3                  
4 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 2 4 6                  
5 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ   3 3    3    3    3  3
6 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ       2 2 5            
7 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΣΧΥΟΣ       3 3 6            
8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ        3 3 6            
9 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ             2 2 4      
10 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ             2 5 7      
11 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ2              2 4 6      
12 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ                    2 3 5
13 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ                     6 6
14 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ                     4 4
15 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ                   2   2
  ΣΥΝΟΛΟ 7 13 20 8 12 20 6 14 20 4 16 20