Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

Προϊσταμένη: Καλλιόπη Βουλτσίδου

Τηλέφωνο: +30.210-485-7719,+30.210-485-7615
Email: diaxirish@sivitanidios.edu.gr

Το τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού έχει ως βασικές αρμοδιότητες:
  • Τις προμήθειες υλικών, τις αναθέσεις έργων και γενικότερα τη σύναψη συμβάσεων που γίνονται σε βάρος των πιστώσεων προϋπολογισμού της Σιβιτανιδείου Σχολής, καθώς και κάθε άλλου ειδικού λογαριασμού ή πίστωσης.
  • Τις μισθώσεις, αγορές ή εκποιήσεις ακινήτων ή κινητών πραγμάτων, την παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης πάσης φύσεως προμηθειών ή έργων καθώς και την τήρηση των παραστατικών που απαιτούνται από τις εκάστοτε διατάξεις.
  • Την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας της Κεντρικής Αποθήκης.

Εφαρμογή αιτημάτων προμηθειών