Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών

Προϊσταμένη Διεύθυνσης: Χαραλαμπία Κατελάνου

Τηλέφωνο: +30.210-485-7608
Email: hkatel@sivitanidios.edu.gr