Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Τμήμα Λογιστικού

Προϊστάμενος: Γιώργος Κοκκινάκης

Τηλέφωνο: +30.210-485-7697
Email: gkok@sivitanidios.edu.gr
Τηλέφωνο Ταμείου: +30.210-485-7663
Τηλέφωνα Λογιστηρίου: +30.210-485-7613,+30.210-485-7690
Email: logisthrio@sivitanidios.edu.gr

Το τμήμα Λογιστικού ασχολείται με:

  • Τη μελέτη και το χειρισμό της λογιστικής απεικόνισης των πάσης φύσεως θεμάτων που αφορούν τη Σιβιτανίδειο Σχολή.
  • Τη διαχείριση και τον έλεγχο των δαπανών, την εκκαθάρισή τους και την προώθηση των πάσης φύσεως ενταλμάτων πληρωμής στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την άσκηση προληπτικού ελέγχου.
  • Την έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών, κρατήσεων, ή φόρου του προσωπικού, των προμηθευτών και λοιπών προσώπων ή φορέων.
  • Την ταμειακή διαχείριση της Σχολής.