Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Κατάρτιση (ΣΑΕΚ)

ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ (Σ.Α.Ε.Κ.)
(πρώην Ι.Ε.Κ.)Διευθύντρια Υποδιευθυντής
Αναπληρώτρια
Διευθύντρια:
Παναγιώτα Βασιλείου
Τηλέφωνο:
(+30)210 4857 711
Αναπληρωτής
Υποδιευθυντής:
Γεώργιος Σταμούλιας
Τηλέφωνο:
(+30)210 4857 703
Υποδιευθυντής:
Βασίλειος Βουλγαρέλλης
Τηλέφωνο:
(+30)210 4857 631

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
(+30)210 4857 622

ΠΡΑΚΤΙΚΗ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
(+30)210 4857 672
Ε-MAIL Πρακτικής:
espapraktiki@gmail.com
praktikiek13@gmail.com


E-mail επικοινωνίας: grammateiaiek@sivitanidios.edu.grΗ ΠΟΡΕΙΑ TOY ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ

Το Σεπτέμβριο του 1995, η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) θέλοντας να ανταποκριθεί στις αλματώδεις τεχνολογικές εξελίξεις που διαμορφώνουν ένα νέο παραγωγικό και οικονομικό περιβάλλον, ίδρυσε και λειτούργησε με πρόταση-απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος και Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. αρ. 245/31-3-95) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Οικονομικών, το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της Σιβιτανιδείου Σχολής. Ως Ι.Ε.Κ. Ν.Π.Δ.Δ., με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια εποπτευόμενο από το ΥΠ.Π.Π.Θ.,πρωταρχικό του στόχο έχει να αναδείξει το νέο ρόλο της Σιβιτανιδείου και να τον εναρμονίσει με τις επιδιώξεις και τους σκοπούς της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Διασφαλίζοντας την προσφορά του Ιδρύματος στην Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση και περαιτέρω στην Εθνική Οικονομία, έχοντας ως ισχυρό σύμμαχο την υλικοτεχνική υποδομή των χώρων εργαστηρίων της Σχολής και την ευελιξία της προσαρμογής του ρόλου μας στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, πετύχαμε τους γενικούς στόχους που μας επέβαλε η μέχρι τώρα πορεία μας:

 • το άνοιγμα της Σιβιτανιδείου Σχολής στις νέες απαιτήσεις της κοινωνίας για γνώση και απασχόληση για όλους
 • τη σύνδεση της Τεχνικής Εκπαίδευσης με την κατάρτιση για τους αποφοίτους μαθητές των Ε.Π.Α.Λ του Ιδρύματος
 • τη βελτίωση της ποιότητας του γνωστικού αντικειμένου και της παρεχόμενης κατάρτισης
 • την αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής (εξοπλισμοί κ.λ.π.) των εργαστηρίων της Σιβιτανιδείου
 • την συμμετοχή του Ι.Ε.Κ. στον σχεδιασμό προγραμμάτων, την υποστήριξη νέων ειδικοτήτων, στις εξετάσεις Πιστοποίησης και την αμέριστη στήριξη του έργου του φορέα
 • την συμμετοχή των καταρτιζόμενων του Ι.Ε.Κ. σε καινοτόμες δράσεις, και την ανάπτυξη του πνεύματος της επιχειρηματικότητας


Πρόθεση όλων μας ήταν και είναι το Ι.Ε.Κ. να χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο κατάρτισης παρέχοντας στον απόφοιτο εξειδικευμένες τεχνολογικές και επαγγελματικές γνώσεις, οι οποίες θα τον προετοιμάσουν πρωτίστως για την απόκτηση του διπλώματος που οδηγεί στην κατοχύρωση των επαγγελματικών του δικαιωμάτων και περαιτέρω στην εξασφάλιση της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας.

Επαναπροσδιορίζοντας τους στόχους μας για τις μελλοντικές δράσεις μας προτάσσουμε:

 • την ποιότητα στην κατάρτιση
 • την ανάγκη να λειτουργήσουν νέες σύγχρονες ειδικότητες εναρμονισμένες με την αγορά εργασίας
 • την συνεχή αναμόρφωση των προγραμμάτων Σπουδών και του Κανονισμού Κατάρτισης
 • την σχεδίαση και οργάνωση των εξετάσεων πιστοποίησης
 • την έκδοση βασικών εγχειριδίων για τα μαθήματα ειδίκευσης
 • την ενίσχυση του θεσμού της διασύνδεσης των αποφοίτων με την αγορά εργασίας μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. αλλά και της πρακτικής άσκησης
 • την κατοχύρωση των επαγγελματικών διακιωμάτων των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ.


Πιστεύουμε ότι έχει επιτευχθεί ένα σωστό και ποιοτικό έργο . Αυτό αποδεικνύει η σταθερά ανοδική πορεία του Ι.Ε.Κ. τα 23 χρόνια της λειτουργίας και δεσμευόμαστε για την διαρκή προσπάθειά μας για την παροχή του υψηλότερου δυνατού επιπέδου κατάρτισης στους σπουδαστές όπως αρμόζει στο όνομα της Σιβιτανιδείου Σχολής.


Σύμφωνα με το Ν 4763 του 2020
( Τεύχος A’ 254/21.12.2020 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ)

Σκοπός των Ι.Ε.Κ. είναι:
α) η παροχή αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και των ΕΠΑ.Λ., καθώς και σε κατόχους ισότιμων τίτλων 
β) η εξασφάλιση στους καταρτιζόμενους αντίστοιχων προσόντων, με τη διδασκαλία επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων και την καλλιέργεια ανάλογων δεξιοτήτων, ώστε να διευκολύνεται η επαγγελματική τους ένταξη και να διασφαλίζεται η προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Σύμφωνα με το Ν 4763 του 2020 ( Τεύχος A’ 254/21.12.2020 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ)

1. Στα Ι.Ε.Κ. εγγράφονται οι απόφοιτοι της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ήτοι των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων. Οι απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων δύνανται να εγγράφονται στο Γ΄ εξάμηνο, εφόσον πρόκειται για τίτλο σε ειδικότητα του επαγγελματικού τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν από το ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμη δομή δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, χωρίς δικαίωμα απαλλαγής από μαθήματα των επόμενων εξαμήνων.

α) Το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου κάθε έτους και λήγει την 14η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.

β) Το εαρινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει την 16η Φεβρουαρίου κάθε έτους ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και λήγει την 30ή Ιουνίου του ίδιου έτους.

2. Η επαγγελματική κατάρτιση στα Ι.Ε.Κ. ξεκινά κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο. Διαρκεί κατ’ ελάχιστο τέσσερα (4) εξάμηνα και δεν δύναται να υπερβαίνει τα πέντε (5) συνολικά εξάμηνα, σύμφωνα με τον Οδηγό Κατάρτισης της ειδικότητας, συμπεριλαμβανομένης σε αυτά της περιόδου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας. 

3. Η κατάρτιση των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και των κατόχων ισότιμων τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης, διαρκεί από δύο (2) μέχρι τρία (3) εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένης σ΄ αυτά περιόδου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, εφόσον πρόκειται για τίτλο σε ειδικότητα του επαγγελματικού τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν από το ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμη δομή δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης.

4. Κάθε εξάμηνο κατάρτισης περιλαμβάνει την περίοδο διεξαγωγής των μαθημάτων, σύμφωνα με τους Οδηγούς Κατάρτισης, καθώς και την περίοδο διεξαγωγής των τελικών εξετάσεων. Η κατάρτιση κάθε εξαμήνου είναι πλήρης, όταν έχουν συμπληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες διδακτικές ώρες, όπως αυτές περιγράφονται στον Οδηγό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας.

5. Η περίοδος της πρακτικής άσκησης διεξάγεται συνεχιζόμενα ή τμηματικά, με βάση το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

6. Ταυτόχρονη φοίτηση σε οποιοδήποτε εξάμηνο και διεξαγωγή πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπονται. Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς την κατάρτισή τους στα Δημόσια ΙΕΚ, λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η Βεβαίωση αυτή, τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέδου μετα-δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης.

Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ) .

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι καταρτιζόμενοι δικαιούνται αναβολής στράτευσης .

Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε μια ειδικότητα από το μενού ΙΕΚ - Ειδικότητες ΙΕΚ


Για ανακοινώσεις σχετικά με το ΣΑΕΚ Σιβιτανιδείου κάντε κλικ εδώ


Για τις ειδικότητες του ΣΑΕΚ Σιβιτανιδείου κάντε κλικ εδω