Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Επικαιροποιημένος Τελικός Πίνακας της από 14-12-2020 ανακοίνωσης σχετικά με τις προσλήψεις Προσωπικού Καθαριότητας

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου. 

Υποψήφιοι κατηγορίας: ΥΕ.
Κωδικός θέσης:101.
Ειδικότητα: Προσωπικού Καθαριότητας.
Διάρκεια Σύμβασης: 18 Μήνες