Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Χώρος υποδοχής περιστατικού με ένδειξη COVID-19 για το 2ο ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου

Ο προκαθορισμένος χώρος απομόνωσης περιστατικού που εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με COVID-19 για το 2ο ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου, είναι στο ισόγειο του κτηρίου Πατσαβού, πίσω από το χώρο στάθμευσης. 

Χώρος υποδοχής περιστατικού με ένδειξη COVID-19 για το 1ο ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου

Ο προκαθορισμένος χώρος απομόνωσης περιστατικού που εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με COVID-19 για το 1ο ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου, είναι το αμφιθέατρο των Χημικών στον πρώτο όροφο.

Χώρος υποδοχής περιστατικού με ένδειξη Covid-19 για το 4ο ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου

Ο προκαθορισμένος χώρος απομόνωσης περιστατικού που εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με COVID-19 για το 4ο ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου, είναι το Αμφιθέατρο των Χημικών στον πρώτο όροφο.  

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δέκα ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της Σιβιτανιδείου   Η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων που εδρεύει στην Καλλιθέα του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. συνημμένα έγγραφα), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. συνημμένα έγγραφα):

Ανάληψη καθηκόντων από τον νέο Γενικό Διευθυντή της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.

 

Με τις ευχές του Διοικητικού Συμβουλίου του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος για ευδόκιμη και δημιουργική θητεία ανέλαβε τα καθήκοντά του ο νέος Γενικός Διευθυντής της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων κ. Κωνσταντίνος Γούλας, μόνιμος εκπαιδευτικός που υπηρετούσε στο Πρότυπο Λύκειο Αναβρύτων.


Oι πολύ καλές σπουδές, μεταξύ των οποίων η απόκτηση μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου στο ΕΚΠΑ, όλα τα προσόντα, οι γνώσεις, η εμπειρία και συνολικά η προσωπικότητα του νέου Γενικού Διευθυντή, σε συνδυασμό με την αγαστή, δημιουργική, αποδοτική και υψηλού επιπέδου συνεργασία με τα όργανα Διοίκησης του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος, τον Πρόεδρο του Δ.Σ., τα μέλη των οργάνων αυτού (Δ.Σ. και Ε.Ε.) και των στελεχών εκπαίδευσης και διοίκησης της Σιβιτανιδείου Σχολής θα ωφελήσει τα μέγιστα.

Επισημαίνεται τούτο γιατί πέρα από τη διαρκή παραγωγή σημαντικού εκπαιδευτικού και άλλου έργου, σε όλα τα επίπεδα, σίγουρα θα συμβάλει και στη διατήρηση του υψηλού κύρους, που διακρίνει αυτό το ιστορικό κοινωφελές εκπαιδευτικό Ίδρυμα, το οποίο επί έναν αιώνα περίπου προσφέρει τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στους νέους μας με ωφέλεια, εκτός των άλλων και την επιδιωκόμενη από αυτούς επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Ευχόμαστε υγεία, δύναμη, καλή συνεργασία και καλό έργο.