Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Erasmus ΚΑ2 2021


Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 3η Διεθνική Συνάντηση του  προγράμματος Erasmus/ "KA2 " MAYFAIR στην Αθήνα, στις 30 Σεπτεμβρίου 2021

Οι εργασίες της συνάντησης πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα Θεάτρου του κτιρίου του 3ου ΕΠΑΛ της Σιβιτανιδείου Σχολής με την συμμετοχή  έντεκα εκπροσώπων από τους εταίρους της στρατηγικής σύμπραξης, Alphabet Formation Βελγίου,  Centro San Viator Ισπανίας, Εrifo Ιταλίας, Ifarme Centre Βελγίου, FyG Consultores Ισπανίας, ΔΗΜΗΤΡΑ Εκπαιδευτική Συμβουλευτική Λάρισας.

  Στη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου της συνάντησης εργασίας,  οι συμμετέχοντες  επισκέφτηκαν  το μουσείο της Ακρόπολης και περιηγήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας. 

Σκοπός της συνάντησης των εταίρων του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ "KA2 " MAYFAIR  ήταν η ανασκόπηση των παραγομένων αποτελεσμάτων και ο καθορισμός του νέου πλαισίου εργασιών, ενόψει της μετάβασης των δεκαπέντε (15) μαθητών της σχολικής μονάδας του 3ου ΕΠΑΛ της  Σιβιτανιδείου Σχολής για εργασιακή τοποθέτηση με δύο (2) συνοδούς καθηγητές  σε επιχειρήσεις στην Λεμεσό της  Κύπρου, εντός του νέου σχολικού έτους 2021-22  και συγκεκριμένα από 07-01-2022 έως και 27-01-2022, μέσω εγκεκριμένου προγράμματος Erasmus KA1 που αφορά τη μετάβαση εκπαιδευομένων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης οι εκπαιδευόμενοι θα εφαρμόσουν τη μεθοδολογία και τη στρατηγική που έχουν αναπτύξει οι εταίροι μας στην πρώτη φάση του προγράμματος. 

Σύνδεσμος myfair 3ου ΕΠΑΛ εδώ

The 3rd Τrasnational Meeting of the Erasmus /  KA2 "  MAYFAIR " program in Athens was successfully completed on September 30, 2021. The meeting took place in the facilities of the 3rd Vocational Lyceum school unit at Sivitanidios  Public School of Trades and Vocations  with the participation of eleven representatives from the strategic partnership partners, Alphabet Formation located in Belgium, Centro San Viator  in Spain, Erifo  in Italy, Ifarme Center  in Belgium  and Dimitra Consulting Organization in Larissa.

During the free time of the working meeting session, the participants visited the Acropolis museum and were guided in the center of Athens.

The purpose of the partners’ meeting at the European program ERASMUS + KA2  ''MAYFAIR'' in Athens, was to review the results of the intellectual outputs produced and to define the updated working plan , in view of the mobility of fifteen (15) students with two (2) accompanying teachers of the 3rd Vocational Lyceum school unit at Sivitanidios  Public School of Trades and Vocations for work placement in companies in Limassol, Cyprus, within the new school year 2021-22 and specifically from 07-01-2022 until 27-01-2022, under Erasmus KA1 Vet Learners mobility approved project.  During the placement the trainees will apply the methodological kit  and strategy developed by our partners in the first phase of the program.

Φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση: