Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση της Σιβιτανιδείου για την υλοποίηση έργου στη Βασική Δράση 3 (KA3) του ERASMUS+ «Joint Qualifications in Vocational Education and Training (VET)

Ένα χρόνο μετά την απονομή του Χάρτη Κινητικότητας του προγράμματος ERASMUS+ που απονέμεται μόνο σε οργανισμούς στους οποίους αναγνωρίζεται η υψηλή ποιότητα των ήδη υλοποιημένων σχεδίων κινητικότητας, η Σιβιτανίδειος, πιστή στο όραμα της για αναβάθμιση της ποιότητας και βελτίωση της ελκυστικότητας της Τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, συμμετέχει για πρώτη φορά στη Βασική Δράση 3 (KA3) του ERASMUS+ «Joint Qualifications in Vocational Education and Training (VET)». 

Η Βασική Δράση 3 υποστηρίζει τις μεταρρυθμίσεις της δημόσιας πολιτικής των Κρατών Μελών και προωθεί τη συνεργασία με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβάνοντας την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Η υποστήριξη αυτή περιλαμβάνει την εφαρμογή ευρωπαϊκών εργαλείων διαφάνειας, τη διεξαγωγή διασυνοριακών εθνικών μελετών και την υποστήριξη ειδικών προγραμμάτων δράσης, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας της Κοπεγχάγης, για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Το έργο, METVET - Joint Higher VET Course in the Metal Sector, ξεκινά την 1η Οκτωβρίου και έχει ως κύριο στόχο την αναβάθμιση των υφιστάμενων προσόντων της ειδικότητας του αλουμινοκατασκευαστή, μέσα από την σχεδίαση και αξιολόγηση ενός κοινού προγράμματος σπουδών στο επίπεδο 5 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων για τους σπουδαστές ΕΠΑΛ ή ΙΕΚ, συνοδευόμενου από ένα μηχανισμό διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης των αποκτηθέντων προσόντων.

Η διάρκεια του συγχρηματοδοτούμενου έργου είναι 2 έτη και συμμετέχουν σ’ αυτό ως εταίροι της ΣΔΣΤΕ, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ), η ΠΟΒΑΣ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών), η ENAIP Net Impresa Sociale Società Consortile Srl, η EVTA (European Vocational Training Association), το IFB: Institut für Bildungsförderung e.V. - gemeinnützige Bildungseinrichtung, η TÜV AUSTRIA HELLAS και ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού).

Μείνετε συντονισμένοι στη σελίδα μας, για περισσότερα νέα.