Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Πρόγραμμα ERASMUS KA2 απο το ΚΕΔΙΒΙΜ2 της Σιβιτανιδείου ΣχολήςΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

 • EKS (CZ) Leader organization
 • University of Derby (GB)
 • University of Santiago de Compostela (E)
 • VIA University College of Aarhus (DK)
 • Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 – Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή (GR)

Ομάδες Στόχοι:

Επαγγελματίες σύμβουλοι σταδιοδρομίας οι οποίοι εργάζονται με νέους της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Στόχοι του προγράμματος:

  • Διεξαγωγή έρευνας για τον εντοπισμό των παραγόντων που επιδρούν στη λήψη αποφάσεων των μαθητών/ σπουδαστών
  • Δημιουργία στρατηγικών (που θα απορρέουν από τα αποτελέσματα της έρευνας) οι οποίες θα στηρίξουν τους συμβούλους σταδιοδρομίας στη διαχείριση των παραγόντων που επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων στην επιλογή καριέρας
  • Προώθηση εργαλείων που θα επιτρέπουν στους επαγγελματίες συμβούλους να εντοπίζουν αν μέσω της δουλειάς τους αναπαράγουν στερεότυπα κοινωνικά, φύλου, φυλετικά κλπ
  • Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και γνώσεων των συμβούλων σταδιοδρομίας που απασχολούνται στους εμπλεκόμενους με το πρόγραμμα φορείς, μέσω γόνιμης ανταλλαγής εκπαιδευτικών πρακτικών και εμπειρίας
  • Προώθηση και διάχυση των καινοτόμων εργαλείων που θα προκύψουν ως προϊόν του προγράμματός μας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Target groups:

Career practitioners working on primary and secondary schools

Objectives:

  • - Carry out an action research to analyse factors that influence career choices of students (primary and secondary schools)
  • - Develop strategies (based upon research results) for career practitioners to deal with factors that influence their clients’ career choices and promote them
  • - Create tools for career practitioners, which will enable them develop CMS and transferrable competencies among their students
  • - Promote tools for critical reflection, which will allow career practitioners challenge their practice and assess whether they are reproducing current gender, social, ethnical stereotypes.
  • - Develop new skills and knowledge of practitioners from partner organisations through mutual learning and exchange
  • - Promote and disseminate above mentioned innovative career tools and approaches across the EU

Η Ευρωπαϊκή διάσταση του προγράμματος

Σκοπός είναι η ανάπτυξη στρατηγικών και εργαλείων που μπορούν να εφαρμοστούν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, για τους επαγγελματίες συμβούλους σταδιοδρομίας, οι οποίοι εργάζονται με νέους ανθρώπους. Για αυτό το λόγο το πρόγραμμα ΚΑ2 ERASMUS+ «Crucial Impacts on Career Choices», εμπλέκει φορείς με διαφορετικό υπόβαθρο και από διαφορετικές χώρες, όπως τα Πανεπιστήμια του Derby (GB) ή το Πανεπιστήμιο του Santiago de Compostela (E) ή το VIA University College (DK) αλλά και φορείς Δια Βίου Μάθησης, όπως το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Σιβιτανιδείου Σχολής (GR). Αυτή η σύνθεση των εταίρων δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την εξαγωγή πολυεπίπεδων συμπερασμάτων αλλά και μεγάλες δυνατότητες αξιοποίησης του τελικού προϊόντος.

European dimension of the project

Our aim is to develop strategies and tools for career practitioners working with young people that can be applied across Europe. Therefore our project brings together practitioners from different contexts and different countries. We bring in academics (University of Compostela, Derby and Via University) as well as grassroots (Learning Centre Athens). We have partners from Central, Western and Southern Europe. This creates a vast diversity and a rich variety of inspiration between different contexts, which is crucial for the outcomes of the project.