Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Πρόσκληση για τοποθέτηση εννέα (9) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων


Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών παραγωγής αντιγράφων (το μέγιστο 2.212.000) ετησίως, για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων, του Ε.Κ., του ΣΑΕΚ, του ΣΔΣΤΕ-ΚΔΒΜ και των Διοικητικών υπηρεσιών της Σιβιτανιδείου Σχολής, με την τοποθέτηση εννέα (9) άριστης κατάστασης, ελαφρώς, μεταχειρισμένων φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά που καθορίζεται βάσει της τιμής, (CPV : 79521000-2) για ένα έτος (1) έτος.

Για το πλήρες έγγραφο της πρόσκλησης κάντε κλικ ΕΔΩ
Για το φύλλο συμμόρφωσης κάντε κλικ ΕΔΩ