Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022


Σε εφαρμογή της με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/199/οικ.1146/27-1-2022 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Λειτουργία υπηρεσιών του Δημοσίου λόγω έκτακτων δυσμενών καιρικών συνθηκών» και μετά από απόφαση της Διοίκησης του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος, προς διασφάλιση της δημόσιας υγείας και λαμβάνοντας υπόψη τις δυσχέρειες στις μετακινήσεις συνεπεία της ισχυρής χιονόπτωσης, την Παρασκευή 28/1/2022 οι διοικητικές υπηρεσίες της Σιβιτανιδείου Σχολής θα λειτουργήσουν υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Οι διοικητικοί υπάλληλοι θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους εξ’ αποστάσεως μέσω τηλεργασίας.

2. Οι διοικητικές υπηρεσίες της Σχολής θα λειτουργήσουν με προσωπικό ασφαλείας.

3. Την Παρασκευή 28/1/2022 δεν θα ισχύσουν τα προγραμματισμένα ραντεβού για την εξυπηρέτηση του κοινού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022


Σε εφαρμογή της με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/198/οικ.1108/26-1-2022 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Λειτουργία υπηρεσιών του Δημοσίου λόγω έκτακτων δυσμενών καιρικών συνθηκών» και μετά από απόφαση της Διοίκησης του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος, προς διασφάλιση της δημόσιας υγείας και λαμβάνοντας υπόψη τις δυσχέρειες στις μετακινήσεις συνεπεία της ισχυρής χιονόπτωσης, την Πέμπτη 27/1/2022 οι διοικητικές υπηρεσίες της Σιβιτανιδείου Σχολής θα λειτουργήσουν υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Οι διοικητικοί υπάλληλοι θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους εξ’ αποστάσεως μέσω τηλεργασίας.

2. Οι διοικητικές υπηρεσίες της Σχολής θα λειτουργήσουν με προσωπικό ασφαλείας.

3. Την Πέμπτη 27/1/2022 δεν θα ισχύσουν τα προγραμματισμένα ραντεβού για την εξυπηρέτηση του κοινού.

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων μηνός Δεκεμβρίου 2021

Σχετ: Η υπ ́αριθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/5.6.2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014»

Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού μηνός Δεκεμβρίου 2021 της Σιβιτανιδείου Σχολής στο συνημμένο αρχείο.

Για τη λήψη του αρχείου κάντε κλικ εδώ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας σχολικών θρανίων και καθισμάτων (CPV: 39160000-1)


Το γεγονός ότι έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά σύμφωνα με την πρόσκληση ΕΔΩ, η Σιβιτανίδειος ΔΣΤΕ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι σε θέση να παράσχει την εν λόγω προμήθεια συνολικά δεκαπέντε (15) σχολικά θρανία και εκατόν πενήντα (150) σχολικά καθίσματα (CPV: 39160000-1), με κατάθεση προσφοράς (πρωτότυπη με σφραγίδα και υπογραφή, όπου απαιτείται), στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης υλικού
Θεσσαλονίκης 151, 17675 Καλλιθέα
δια του Γραφείου Πρωτοκόλλου,
ισόγειο κεντρικού κτιρίου 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31/01/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στο συνημμένο έγγραφο ΕΔΩ