Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας σχολικών θρανίων και καθισμάτων (CPV: 39160000-1)


Το γεγονός ότι έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά σύμφωνα με την πρόσκληση ΕΔΩ, η Σιβιτανίδειος ΔΣΤΕ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι σε θέση να παράσχει την εν λόγω προμήθεια συνολικά δεκαπέντε (15) σχολικά θρανία και εκατόν πενήντα (150) σχολικά καθίσματα (CPV: 39160000-1), με κατάθεση προσφοράς (πρωτότυπη με σφραγίδα και υπογραφή, όπου απαιτείται), στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης υλικού
Θεσσαλονίκης 151, 17675 Καλλιθέα
δια του Γραφείου Πρωτοκόλλου,
ισόγειο κεντρικού κτιρίου 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31/01/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στο συνημμένο έγγραφο ΕΔΩ