Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ/ σε Σχολικές Μονάδες της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων Σχολι. έτους 2020-21


ΘΕΜΑ:
«Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ/ σε Σχολικές Μονάδες της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, στο πλαίσιο του Έργου «ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 47 ΤΟΥ Ν. 4692/2020 (Α’ 111), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000», ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021.»

Ο Γενικός Διευθυντής της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. έχοντας υπόψη :
1. Την με αριθμ. 2/4-1-2021 (ΑΔΑ: 6ΨΞΝ469ΒΨ1-ΕΞΦ) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος σχετικά με προσλήψεις των εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ στο πλαίσιο του εν λόγω Έργου.
2. Την υπ’ αρ. 104527/ΓΔ5/7-8-2020 (ΦΕΚ 3344/τ.Β’/10-8-20) Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)».
3. Την ανάγκη τοποθέτησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσελήφθησαν στο πλαίσιο του εν λόγω Έργου.
4. Την υπ’ αριθμ. 180321/Δ13/21-10-2014 (ΦΕΚ 2869/τ.Β’/24-10-2014) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Χρηματοδότηση και Υλοποίηση του Έργου “Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών (2014ΣΕ04700000) από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

την τοποθέτηση-διάθεση των κάτωθι εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ στο πλαίσιο του εν λόγω Έργου, ως εξής:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΡΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
1 Καταπόδης Ηλίας Παναγιώτης ΔΕ01.13-Ξυλουργών 3 ο ΕΠΑ.Λ. ΠΩ (30 ώρες)
2 Γιαννέλη Βασιλική Δημήτριος ΠΕ02-Φιλολόγων 3 ο ΕΠΑ.Λ. ΜΩ (15 ώρες)
3 Πετρούλιας Νικήτας Μιχαήλ ΠΕ82-Μηχανολόγων 3 ο ΕΠΑ.Λ. ΠΩ (23 ώρες)
4 Ηλίας Κωνσταντίνος Σωτήριος ΠΕ83-Ηλεκτρολόγων 3 ο ΕΠΑ.Λ. ΠΩ (23 ώρες)
5 Μάγκανος Αντώνιος Δημήτριος ΠΕ86-Πληροφορικής 2 ο ΕΠΑ.Λ. ΠΩ (23 ώρες)
6 Περπεροπούλου Φερενίκη Δανιήλ ΠΕ88.01-Γεωπόνων 4 ο ΕΠΑ.Λ. ΠΩ (23 ώρες)
7 Σάγια Ελένη Ευστάθιος ΠΕ89.02-Σχεδιασμού και
Παραγωγής Προϊόντων
3 ο ΕΠΑ.Λ. ΠΩ (23 ώρες)
8 Σουκούβελος Βασίλειος Σωτήριος ΠΕ90-Ναυτικών Μαθημάτων 3 ο ΕΠΑ.Λ. ΠΩ (23 ώρες)
9 Τουρλή Αναστασία Νικόλαος ΤΕ01.19-Κομμωτικής 1 ο ΕΠΑ.Λ. ΠΩ (24 ώρες)
10 Πραμπρόμης Ιγνάτιος Σωτήριος ΤΕ02.02-Μηχανολόγων 4 ο ΕΠΑ.Λ. ΠΩ (24 ώρες)

Για το έγγραφο της σχετικής απόφασης κάντε κλικ εδώ