Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών παραγωγής φωτοαντιγράφων


Κατόπιν της με αριθ. 208/23-12-2020 και με ΑΔΑΜ 21
REQ008021774 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος με την οποία εγκρίθηκαν:

Α) δαπάνη ποσού έως 9.000,00 € (ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ανάθεση σε οικονομικό φορέα της παροχής παραγωγής φωτοαντιγράφων  με την τοποθέτηση τεσσάρων (4) ελαφρώς μεταχειρισμένων φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων (δύο βαρέως τύπου και δύο μικρότερων) ψηφιακής τεχνολογίας, άριστης κατάστασης, ώστε να εμπεριέχουν υψηλό βαθμό αξιοπιστίας  για τις  ετήσιες ανάγκες αναπαραγωγής αντιγράφων της Σιβιτανιδείου Σχολής και συγκεκριμένα έως 1.875.000 αντίγραφα/ έτος,

Β) η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά που καθορίζεται βάσει της τιμής και μετά από ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα της Σιβιτανιδείου Σχολής, σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών,

Γ) οι τεχνικές προδιαγραφές των τεσσάρων φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων όπως στην με αριθ. 156/24-10-2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής αναφέρονται με τη διευκρίνιση ότι τα μηχανήματα θα είναι ελαφρώς μεταχειρισμένα, ψηφιακής τεχνολογίας, σε άριστη κατάσταση, ώστε να εμπεριέχουν υψηλό βαθμό αξιοπιστίας για να μην υπάρχει συνεχής όχληση για επισκευή, που θα έχει σαν αποτέλεσμα την παρακώλυση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών. Σε περίπτωση, όμως, που τα μηχανήματα παρουσιάζουν συνεχόμενες βλάβες και απαιτείται συνεχώς η επισκευή τους, αυτά θα αντικαθίστανται άμεσα με νέα μηχανήματα αρίστης κατάστασης και ιδίων τεχνικών προδιαγραφών, εντός τριών (3) ημερών από την έγγραφη όχληση του αναδόχου. Σε περίπτωση που δεν προβεί στην αντικατάστασή τους, τότε η Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. έχει το δικαίωμα άμεσα να καταγγείλει τη σύμβαση, αιτούμενη πάσα θετική και αποθετική ζημία της,

Για να δείτε το σχετικό έγγραφο κάντε κλικ εδώ