Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Δελτίο Τύπου | 2η Συνάντηση έργου ERASMUS KA2 BUSYOUTH στη Σουηδία

For English click here

Δεύτερη διεθνική συνάντηση του Έργου Erasmus+ KA2 “BuSYouth – Business Skills for Youth in the Creative and Cultural Industries (CCls) Sector”

Η 2η συνάντηση του Έργου Erasmus+ KA2 “BuSYouth – Business Skills for Youth in the Creative and Cultural Industries (CCls) Sector” πραγματοποιήθηκε στις 24-25 Ιουλίου 2023 στη Uppsala της Σουηδίας στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Folkuniversitetet.

Κατά τη διάρκεια της 2ης συνάντησης παρουσιάστηκαν τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του έργου και μια ολοκληρωμένη επισκόπηση του τι έχει υλοποιηθεί και οι λοιπές διαδικασίες των επερχόμενων πακέτων εργασίας (ΠΕ). Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης,  με συμμετοχή εκπροσώπων από όλους τους οργανισμούς της σύμπραξης: 

DIMITRA EDUCATION & CONSULTING, ως επικεφαλής εταίρος από την Ελλάδα

DISRUPTIA, S.L.U από την Ισπανία

ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ από την Ελλάδα

STIFTELSEN KURSVERKSAMHETEN VID U-AUNIVERSITET από τη Σουηδία

CONSORZIO MATERAHUB INDUSTRIE CULTURALI E CREATIVE SCARL από την Ιταλία

Η Σιβιτανίδειος Σχολή,  που είναι υπεύθυνη για το ΠΕ.2 «BuSYouth – Μεθοδολογικό Πλαίσιο» μοιράστηκε με τους εταίρους τα αποτελέσματα της διακρατικής έκθεσης-report, η οποία αντιπροσωπεύει μια ολοκληρωμένη χαρτογράφηση της τρέχουσας κατάστασης στις συμμετέχουσες χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Σουηδία) σε σχέση με τις ανάγκες και τα κενά στις βασικές επιχειρηματικές δεξιότητες για νέους επιχειρηματίες του τομέα της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας. Επιπλέον παρουσιάστηκαν τα ευρήματα και  τα στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τους νέους και τις μικρές επιχειρήσεις του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα, τα οποία αναλύθηκαν εκτενώς στην έκθεση.

Συνολικά, η διακρατική έκθεση εντόπισε 5 βασικούς τομείς δεξιοτήτων που λείπουν από τους νέους επιχειρηματίες στον δημιουργικό τομέα. Ειδικότερα:

Δεξιότητες Μάρκετινγκ

Χρηματοοικονομικές και βασικές οικονομικές δεξιότητες

Δεξιότητες Δικτύωσης

Ικανότητες οργάνωσης

Επιχειρηματικές Δεξιότητες

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός DIMITRA EDUCATION & CONSULTING παρουσίασε τις κύριες δραστηριότητες του ΠΕ.3 – «Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και του διαδικτυακού εργαλείου αξιολόγησης». Επίσης αναφέρθηκαν και διευκρινίστηκαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και οι βασικοί δείκτες απόδοσης. Όλοι οι εταίροι συμφώνησαν στο πλαίσιο των 5 βασικών ενοτήτων που παρουσιάστηκαν, ενώ παράλληλα ολοκληρώθηκε η κατανομή των εργασιών  για κάθε εταίρο.

Τη δεύτερη μέρα της συνάντησης η DISRUPTIA παρουσίασε τις δραστηριότητες διάχυσης και διάδοσης του  έργου στο πλαίσιο του ΠΕ.5 " Διάχυση και διάδοση των αποτελεσμάτων του BuSYouth (ενημερωτικά δελτία, ηλεκτρονικές μπροσούρες κλπ). Συμφωνήθηκε από όλους τους εταίρους ότι θα ακολουθήσουν το προτεινόμενο σχέδιο  για όλες τις δραστηριότητες διάδοσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τέλος η Σιβιτανίδειος Σχολή μαζί με το Folkuniversitetet, παρουσίασαν το πρώτο προσχέδιο του Οδηγού "Διασφάλισης Ποιότητας" και τις διαδικασίες παρακολούθησης που θα ακολουθηθούν καθ' όλη τη διάρκεια του έργου.

Οι εταίροι αποφάσισαν να ορίσουν τις ημερομηνίες για την 3η διακρατική συνάντηση τον Φεβρουάριο του 2024 στη Matera της Ιταλίας.

Το BuSYouth φιλοδοξεί να δώσει στους νέους που απασχολούνται ή επιθυμούν να απασχοληθούν ως επιχειρηματίες στον δημιουργικό τομέα και πιο συγκεκριμένα στις εφαρμοσμένες τέχνες, τις απαραίτητες δεξιότητες προκειμένου να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να ευδοκιμήσουν στον τομέα αυτό.

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο.


The 2nd transnational meeting of the Erasmus+ Project KA2 " Business Skills for Youth in the Creative and Cultural Industries (CCls) Sector " in which Sivitanidios Public School of Arts and Professions participates as a partner, took place on 24-25 July in Uppsala Sweden, at the premises of the Folkuniversitetet University.

The meeting was held live, with the participation of representatives from all the organizations of the partnership:

• DIMITRA EDUCATION & CONSULTING, as the lead partner from Greece

• DISRUPTIA, S.L.U from Spain

• SIVITANIDEIOS PUBLIC SCHOOL OF ARTS & PROFESSIONS from Greece

• STIFTELSEN KURSVERKSAMHETEN VID U-AUNIVERSITET from Sweden

• CONSORZIO MATERHUB INDUSTRIE CULTURALI E CREATIVE SCARL from Italy

During the 2nd meeting presented the results of the project so far and a comprehensive overview of what has been implemented and the remaining procedures of the upcoming working packages. 

SIVITANIDEIOS who is responsible for the WP2 “BuSYouth – Methodological Framework” shared with the partner's consortium the results of the transnational report, which represents a comprehensive state of art mapping of the current situation in the participating countries (Greece, Spain, Italy, Sweden) in relation to the needs and gaps in the basic business skills for young entrepreneurs in the creative sector. Moreover, many statistical data of the creative youth and the small creative enterprises were presented and analyzed in this report.


In total, the transnational report identified 5 main areas of skills that young entrepreneurs in the creative sector are missing. These are related to the following areas:

Marketing Skills 

Financial and basic economics skills

Networking Skills

Organizational Skills

Entrepreneurial SKILLS

DIMITRA EDUCATION & CONSULTING presented the main activities of the WP3 – "Development of the training material and the online assessment tool". The expected results and the key performance indicators were also mentioned and clarified by the WP3 leader. All partners agreed on the framework of the 5 main modules presented, while at the same time the distribution of tasks was completed during the workshop.

The second day of the meeting DISRUPTIA presented the ongoing dissemination activities of the WP.5 (newsletters, e-brochure). It was agreed by all partners that they will follow the proposed rotation plan for the dissemination activities in social media.

Last but not least, SIVITANIDEIOS together with Folkuniversitetet presented the first draft of the Quality Assurance guide & and the monitoring procedures that will be followed throughout the duration of the project. Partners also decided to set the dates for the 3rd transnational meeting on February 2024 in Matera, Italy.  

"BuSYouth" aspires to give to young people that are employed or wish to be employed as entrepreneurs in the creative sector and more specifically the Applied Arts, the necessary skills in order to surpass barriers and flourish in this sector.

Stay tuned for more information about the project.