Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Προμήθεια αναγκαίας υποδομής (CPV : 31710000-6) για την τμηματοποίηση δικτύου με τη χρήση εικονικών δικτύων VLANs στον εκπαιδευτικό τομέα της Σχολής

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σε οικονομικό φορέα της «προμήθειας αναγκαίας υποδομής (CPV : 31710000-6) για την τμηματοποίηση δικτύου με τη χρήση εικονικών δικτύων VLANs στον εκπαιδευτικό τομέα της Σχολής» στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΔΕ 2023 - έργο 5149601 «Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων Σχολικών Μονάδων, ΙΕΚ και Διοικητικών Υπηρεσιών Σιβιτανιδείου Σχολής» με κωδικό 2021ΝΑ34600264, ΣΑΝΑ346 (ΑΔΑ:6ΑΣΧ46ΜΤΛΡ-ΡΩΥ) ΚΑΕ: 9349.

Για το πλήρες έγγραφο της ανακοίνωσης κάντε κλικ ΕΔΩ

ΙΕΚ Σιβιτανιδείου | Επίσκεψη της κυρίας Κωνσταντίνας Αρμενιακού στο Τμήμα Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων


Επίσκεψη της κυρίας Κωνσταντίνας Αρμενιακού στο Τμήμα Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων στα πλαίσια του μαθήματος "ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ" - Β΄ εξάμηνο.

Η κυρία Αρμενιάκου είναι μάχιμη νηπιαγωγός και συγγραφέας Παιδικής Λογοτεχνίας, βραβευμένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο του Προγράμματος Αριστείας για την εφαρμογή Καινοτόμων Εκπαιδευτικών Πρακτικών, σχολικό έτος 2011-2012. Η κυρία Αρμενιάκου έχει βραβευτεί τρεις φορές  από τη Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά.
Την ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά και την παρουσία της.

Η διδάσκουσα του μαθήματος Παιδική Λογοτεχνία είναι η εκπαιδεύτρια του ΙΕΚ ΣΔΣΤΕ, κ. Όλγα Τσόκα.

ΙΕΚ Σιβιτανιδείου | Δράσεις Συμβουλευτικού Κέντρου Σιβιτανιδείου Σχολής Βιωματικό Εργαστήριο Ενδυνάμωσης


Το Συμβουλευτικό Κέντρο της Σιβιτανιδείου Σχολής, στα πλαίσια των δράσεών του, πραγματοποίησε βιωματικό εργαστήριο ενδυνάμωσης καταρτιζόμενων του ΙΕΚ ΣΔΣΤΕ, που αφορούσε στη σεξουαλική παρενόχληση και βία. 

Το εργαστήριο υλοποιήθηκε από το Κέντρο Διοτίμα στο πλαίσιο του έργου PRESS (Against Sexual Harassment and Cyber Violence). Το PRESS απευθύνεται σε ενήλικα άτομα με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την ενδυνάμωση σχετικά με την σεξουαλική παρενόχληση και τις μορφές έμφυλης βίας που διαπράττονται με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών επικοινωνίας. Το έργο PRESS: Πρόληψη – Απόκριση – Υποστήριξη νεαρών επιζωσών σεξουαλικής (διαδικτυακής) παρενόχλησης και βίας υλοποιείται στο πλαίσιο του CERV Project Grants με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συντονιστής φορέας είναι το Κέντρο Διοτίμα και εταίροι το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ και το Genderhood.

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων μηνός Απριλίου 2023

Σχετ: Η υπ ́αριθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/5.6.2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014»

Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού μηνός Απριλίου 2023 της Σιβιτανιδείου Σχολής στο συνημμένο αρχείο.

Για τη λήψη του αρχείου κάντε κλικ εδώ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του εξοπλισμού «Προμήθεια συστημάτων σκίασης αιθουσών εκπαίδευσης Κεντρικό Κτίριο – Νέα Κτίρια»

Η παρούσα περιγραφή αφορά προμήθεια συστημάτων σκίασης καθώς και τις εργασίες εφαρμογής αυτών σε χώρους της ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.).

Τα προτεινόμενα συστήματα σκίασης συνίστανται σε κουρτίνες (απλές ή blackout), σε συστήματα ανάρτησης αυτών (κουρτινόβεργες ή σιδηρόδρομοι), σε ρολοκουρτίνες, και μεμβράνες σκίασης (αντιηλιακές). Οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών και η κατανομή τους ανά χώρο παρουσιάζονται παρακάτω στον (πίνακα 1.)

Επίσης συμπεριλαμβάνονται και οι εργασίες τοποθέτησης των προμηθευόμενων κουρτινών σε υφιστάμενα συστήματα ανάρτησης, με ή χωρίς την ενίσχυση στερέωσης ή της κατακόρυφης μετατόπισης αυτών, συμπεριλαμβανομένου και τυχόν δευτερευόντων υλικών και μικροϋλικών ή υποστηρικτικών μέσων που τυχόν απαιτηθούν.

Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 29.840,00€ (άνευ ΦΠΑ) και 37.000,00€(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η απαιτούμενη δαπάνη αφορά (CPV 39515400-9) και θα καταλογισθεί σε βάρος των πιστώσεων του ΠΔΕ 2023 του Έργου 2021ΝΑ34600264 με Κωδικό 5149601.

Για το πλήρες έγγραφο κάντε κλικ ΕΔΩ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «προμήθεια εξοπλισμού για την επέκταση του παθητικού δικτύου δεδομένων/τηλεφωνίας της Σιβιτανιδείου Σχολής, μετεγκατάσταση κατανεμητών Ισογείου»

Η παρούσα περιγραφή αφορά «προμήθεια εξοπλισμού για την επέκταση του παθητικού δικτύου δεδομένων/τηλεφωνίας της Σιβιτανιδείου Σχολής, μετεγκατάσταση κατανεμητών Ισογείου» (CPV 72315000-6) ), σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα I της παρούσας.

Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 14.112,91 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) και 17.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α), Η απαιτούμενη δαπάνη αφορά (CPV 72315000-6) και θα καταλογισθεί σε βάρος των πιστώσεων του ΠΔΕ 2023 του Έργου 2021ΝΑ34600264 με Κωδικό 5149601, ΚΑΕ: 9349.

Για το πλήρες έγγραφο κάντε κλικ ΕΔΩ