Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Προμήθεια αναγκαίας υποδομής (CPV : 31710000-6) για την τμηματοποίηση δικτύου με τη χρήση εικονικών δικτύων VLANs στον εκπαιδευτικό τομέα της Σχολής

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σε οικονομικό φορέα της «προμήθειας αναγκαίας υποδομής (CPV : 31710000-6) για την τμηματοποίηση δικτύου με τη χρήση εικονικών δικτύων VLANs στον εκπαιδευτικό τομέα της Σχολής» στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΔΕ 2023 - έργο 5149601 «Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων Σχολικών Μονάδων, ΙΕΚ και Διοικητικών Υπηρεσιών Σιβιτανιδείου Σχολής» με κωδικό 2021ΝΑ34600264, ΣΑΝΑ346 (ΑΔΑ:6ΑΣΧ46ΜΤΛΡ-ΡΩΥ) ΚΑΕ: 9349.

Για το πλήρες έγγραφο της ανακοίνωσης κάντε κλικ ΕΔΩ