Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για το έργο «Επεμβάσεις - βελτιώσεις σε υφιστάμενους εργαστηριακούς χώρους στο Κεντρικό Κτίριο της Σχολής»

H παρούσα περιγραφή αφορά τις εργασίες αναδιαμόρφωσης δύο αιθουσών (229 και 227) στο κεντρικό κτίριο της Σιβιτανιδείου που αποσκοπούν στην δημιουργία δύο νέων αιθουσών στις εκάστοτε αίθουσες. Επίσης συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την εγκατάσταση ηλεκτροκίνητου ρολού (πόρτας) στον εξωτερικό τοίχο της αίθουσας Ν210 (ξυλουργείο) ώστε να καταστεί πλέον εφικτή η μεταφορά μεγάλων αντικειμένων και υλικών στον χώρο αυτόν. Ο προϋπολογισμός για την παρεχόμενη εργασία ανέρχεται στο ποσό των 28.226,00 € (άνευ ΦΠΑ 24%) ή 35.000,24 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Η απαιτούμενη δαπάνη αφορά CPV : CPV: 45454100-5 (Εργασίες ανακαίνισης) και θα καταλογισθεί σε βάρος των πιστώσεων του ΠΔΕ με Κωδικό Έργου 2021ΝΑ346000445149683.

Για το πλήρες έγγραφο κάντε κλικ ΕΔΩ