Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «προμήθεια εξοπλισμού για την επέκταση του παθητικού δικτύου δεδομένων/τηλεφωνίας της Σιβιτανιδείου Σχολής, μετεγκατάσταση κατανεμητών Ισογείου»

Η παρούσα περιγραφή αφορά «προμήθεια εξοπλισμού για την επέκταση του παθητικού δικτύου δεδομένων/τηλεφωνίας της Σιβιτανιδείου Σχολής, μετεγκατάσταση κατανεμητών Ισογείου» (CPV 72315000-6) ), σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα I της παρούσας.

Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 14.112,91 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) και 17.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α), Η απαιτούμενη δαπάνη αφορά (CPV 72315000-6) και θα καταλογισθεί σε βάρος των πιστώσεων του ΠΔΕ 2023 του Έργου 2021ΝΑ34600264 με Κωδικό 5149601, ΚΑΕ: 9349.

Για το πλήρες έγγραφο κάντε κλικ ΕΔΩ