Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για το έργο «Υποδομές για την μεταφορά εργαστηρίων στο κτίριο Πατσαβού»

Η παροχή υπηρεσιών αφορά στις εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν προκειμένου να διαμορφωθούν οι ελάχιστες απαιτούμενες υποδομές για την μεταφορά εργαστηρίων στο κτίριο Πατσαβού και ειδικότερα τις εργασίες διαμόρφωσης των αιθουσών Π104-105 για να μεταφερθεί το εργαστήριο αισθητικής.

Ο προϋπολογισμός για την παρεχόμενη εργασία ανέρχεται στο ποσό των 24.190,00 € (άνευ Φ.Π.Α.) ή 29.995,60 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Η απαιτούμενη δαπάνη αφορά CPV : CPV: 45454100-5 (Εργασίες ανακαίνισης) και θα καταλογισθεί σε βάρος των πιστώσεων του ΠΔΕ με Κωδικό Έργου 2021ΝΑ346000445149683.18/05/2023.

Για το πλήρες έγγραφο κάντε κλικ ΕΔΩ