Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του εξοπλισμού «Προμήθεια συστημάτων σκίασης αιθουσών εκπαίδευσης Κεντρικό Κτίριο – Νέα Κτίρια»

Η παρούσα περιγραφή αφορά προμήθεια συστημάτων σκίασης καθώς και τις εργασίες εφαρμογής αυτών σε χώρους της ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.).

Τα προτεινόμενα συστήματα σκίασης συνίστανται σε κουρτίνες (απλές ή blackout), σε συστήματα ανάρτησης αυτών (κουρτινόβεργες ή σιδηρόδρομοι), σε ρολοκουρτίνες, και μεμβράνες σκίασης (αντιηλιακές). Οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών και η κατανομή τους ανά χώρο παρουσιάζονται παρακάτω στον (πίνακα 1.)

Επίσης συμπεριλαμβάνονται και οι εργασίες τοποθέτησης των προμηθευόμενων κουρτινών σε υφιστάμενα συστήματα ανάρτησης, με ή χωρίς την ενίσχυση στερέωσης ή της κατακόρυφης μετατόπισης αυτών, συμπεριλαμβανομένου και τυχόν δευτερευόντων υλικών και μικροϋλικών ή υποστηρικτικών μέσων που τυχόν απαιτηθούν.

Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 29.840,00€ (άνευ ΦΠΑ) και 37.000,00€(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η απαιτούμενη δαπάνη αφορά (CPV 39515400-9) και θα καταλογισθεί σε βάρος των πιστώσεων του ΠΔΕ 2023 του Έργου 2021ΝΑ34600264 με Κωδικό 5149601.

Για το πλήρες έγγραφο κάντε κλικ ΕΔΩ