Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών παραγωγής αντιγράφων

Αποστέλλουμε την παρούσα για την υποβολή της οικονομικής σας προσφοράς για την ανάθεση της παροχής της παροχής υπηρεσιών παραγωγής το μέγιστο 2.000.000 αντιγράφων ετησίως, για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων, του Ε.Κ., του ΙΕΚ, του ΚΕΔΙΒΙΜ και των Διοικητικών υπηρεσιών της Σιβιτανιδείου Σχολής, με την τοποθέτηση πέντε (5) ελαφρώς μεταχειρισμένων φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων (δύο βαρέως τύπου και τριών μικρότερων), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά που καθορίζεται βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του συνημμένου εγγράφου της παρούσης.

Για το πλήρες έγγραφο κάντε κλικ ΕΔΩ