Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ERASMUS + (1o ΕΠΑΛ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ)

Το 1ο ΕΠΑ.Λ της Σιβιτανιδείου Σχολής στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus +, Βασική Δράση ΚΑ1 – Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων - Κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης, υλοποίησε το εγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα με κωδικό 2016-1-EL01-KA101-022697 και τίτλο: «Η μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ως εργαλείο για την αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στις τεχνολογίες αιχμής και τις νέες παιδαγωγικές του 21ου αιώνα», στην Ισπανία (Bilbao).


Η υλοποίηση του σχεδίου περιλάμβανε κατάρτιση μίας εβδομάδας από 19 έως 25 Μαρτίου 2017. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 9 εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων, με εμπειρία σε προγράμματα ψηφιακής μάθησης και χρήσης νέων τεχνολογιών. Το πρόγραμμα της κατάρτισης, εκτός των σεμιναρίων, περιλάμβανε και επισκέψεις σε Εκπαιδευτικά Κέντρα και Οργανισμούς, ώστε να δούμε "στην πράξη" τις νέες μεθοδολογίες και τις τεχνολογίες αιχμής που χρησιμοποιούνται στη Χώρα των Βάσκων στο χώρο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

1st EPAL of Sivitanidios School, within the framework of the European program Erasmus +, Basic Action KA1 - Learning Mobility of Individuals - Mobility of School Education Staff, implemented the approved training program with code 2016-1-EL01-KA101-022697 and titled: "Distance learning methodology as a tool for upgrading the knowledge and skills of teachers in cutting-edge technologies and new pedagogies of the 21st century" in Spain (Bilbao).

The implementation of the project consisted of one-week training from 19 to 25 March 2017. The program involved 9 teachers of various specialties with experience in digital learning programs and the use of new technologies.The training program, besides the seminars, also included visits to Training Centers and Organizations to see "in practice" the new methodologies and state-of-the-art technologies used in the Basque Country in Vocational Education.