Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Προκήρυξη Υποτροφιών 2021-2022 από το Ίδρυμα Ευγενίδη για σπουδές στο ΙΕΚ Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών & Επαγγελμάτων


Με πρωτοβουλία και επίσημη πρόταση του Ιδρύματος Ευγενίδη προς το Σιβιτανίδειο Κοινωφελές Τεχνικό Επαγγελματικό Ίδρυμα, που έλαβε χώρα μετά από συζητήσεις και συνεννοήσεις των αρμοδίων οργάνων των υπηρεσιών τους, ελήφθησαν οι απαιτούμενες σχετικές αποφάσεις από τις Διοικήσεις των δύο Ιδρυμάτων. Το Δ.Σ του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος ομόφωνα αποφάσισε την απόδοση και την έγκριση του σχετικού Πρωτοκόλλου Συναντίληψης/Συνεργασίας προς χορήγηση καταρχάς 15 υποτροφιών για σπουδές – κατάρτιση στο ΙΕΚ της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων. Όλες οι λεπτομέρειες για τη χορήγηση των υποτροφιών (όροι και  προϋποθέσεις χορήγησής τους) αναφέρονται στην οικεία προκήρυξη που έχει δημοσιευθεί στο www.sivitanidios.edu.gr. 


Για να λάβετε το έγγραφο της προκήρυξης κάντε κλικ εδώ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Αθήνα, 17 η Μαΐου 2021

Το Ίδρυμα Ευγενίδου (www.eef.edu.gr) προκηρύσσει, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022, δεκαπέντε (15) υποτροφίες για σπουδές στο ΙΕΚ της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων και ειδικότερα σε αντικείμενα του τεχνικού, όπως ενδεικτικά: Τεχνικός Ανελκυστήρων, Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα), Τεχνικός Μηχανοτρονικής κλπ.
Το συνολικό ποσό της καθεμιάς υποτροφίας ανέρχεται στα χίλια οχτακόσια ευρώ
(1.800,00€).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
1) Να είναι απόφοιτοι ΕΠΑΛ και να έχουν λάβει το απολυτήριό τους από 1.1.2020 έως 30.06.2021.
2) Να έχουν γεννηθεί μετά τις 31.12.1991.
3) Να έχουν γίνει δεκτοί για παρακολούθηση σπουδών στο ΙΕΚ της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων σε αντικείμενα του τεχνικού και σε πρόγραμμα το οποίο θα αρχίσει το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.
4) Τα εισοδήματα (ατομικά και οικογενειακά) και εν γένει η περιουσιακή κατάσταση του υποψηφίου να μην επιτρέπει την, με ίδια μέσα, οικονομική κάλυψη των σπουδών στο αντικείμενο της υποτροφίας.
5) Να μην λαμβάνουν ή λάβουν στο μέλλον, για τις ίδιες σπουδές, άλλη υποτροφία ή δωρεά ή βοήθημα ή οιασδήποτε μορφής άλλη οικονομική ενίσχυση από το Ίδρυμα Ευγενίδου ή άλλη κοινωφελή περιουσία, κληρονομιά, κληροδοσία και εν γένει από άλλο φορέα.
6) Να έχουν ελληνική υπηκοότητα.
7) Να γνωρίζουν τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα.ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

1. Βαθμός Πτυχίου: Μοριοδότηση σε ποσοστό 80% με βάση τον βαθμό του απολυτηρίου με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων και βάσει του παρακάτω πίνακα:
1.1 Για βαθμολογία στην κλίμακα 10/10: (Βαθμός : 10) x 80 μονάδες (Μέγιστο: 80 μονάδες για βαθμό 10/10 – Ελάχιστο: 40 μονάδες για βαθμό 5/10)
1.2 Για βαθμολογία στην κλίμακα 20/20: (Βαθμός : 20) x 80 μονάδες (Μέγιστο: 80 μονάδες για βαθμό 20/20 – Ελάχιστο: 40 μονάδες για βαθμό 10/20)

2. Εισοδηματικά κριτήρια: Μοριοδότηση σε ποσοστό 20% ως εξής:
2.1 Λαμβάνουν 20 μονάδες οι υποψήφιοι με Κατά Κεφαλήν Εισόδημα από € 0,00 έως € 2.500,00.
2.2 Λαμβάνουν 15 μονάδες οι υποψήφιοι με Κατά Κεφαλήν Εισόδημα από € 2.500,01 έως € 5.000,00.
2.3 Λαμβάνουν 10 μονάδες οι υποψήφιοι με Κατά Κεφαλήν Εισόδημα 5.000,01 έως € 7.500,00.
- Οι μονάδες των περιπτώσεων 2.1, 2.2, 2.3 δεν αθροίζονται.
- Με Κατά Κεφαλήν Εισόδημα από € 7.500,01 και άνω οι υποψήφιοι δεν λαμβάνουν μονάδες της κατηγορίας ‘εισοδηματικά κριτήρια’.
-Το Κατά Κεφαλήν εισόδημα θα υπολογίζεται βάσει του ατομικού ή του οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου έτους, διαιρεμένο με το άθροισμα των ατόμων που περιλαμβάνονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
- Σε περίπτωση που υποψήφιοι συγκεντρώσουν ίδιο αριθμό μονάδων, υπερισχύει ο υποψήφιος που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό απολυτηρίου και σε ενδεχόμενη ισοβαθμία απολυτηρίου θα ακολουθήσει κλήρωση μεταξύ των εν λόγω υποψηφίων.Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1) Αίτηση (επισυνάπτεται).
2) Υπεύθυνη Δήλωση (επισυνάπτεται).
3) Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
4) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
5) Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου ΕΠΑΛ.
6) Αναλυτική βαθμολογία όλων των εξαμήνων φοίτησης στη Σχολή.
7) Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης ΙΕΚ της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων ότι ο/η υποψήφιος/α έχει γίνει δεκτός/ή για σπουδές στο ΙΕΚ σε αντικείμενο του τεχνικού για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στην οποία θα αναγράφεται η κατεύθυνση σπουδών.
8) Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε-1) συνοδευόμενη από το αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα (πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου), του τελευταίου φορολογικού έτους του υποψηφίου ή εάν δεν υποβάλλει, των γονέων/κηδεμόνων του. Σε περίπτωση που ούτε ο υποψήφιος ούτε οι γονείς/κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος, ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.
9) Αντίγραφο/α πτυχίου/ων ξένης/ων γλώσσας/ών, το οποίο θα αποδεικνύει την γνώση της γλώσσας, συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι το/τα πτυχίο/α είναι πιστό/ά αντίγραφο/α του/των πρωτοτύπου/ων.

* Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα εκτός των πτυχίων ξένης γλώσσας. Δεν είναι απαραίτητο το γνήσιο της υπογραφής για καμία υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86. Οι αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στο Ίδρυμα Ευγενίδου, Λεωφ. Συγγρού 387, Παλαιό Φάληρο 175 64, τηλ.: 210-9469600, απαραιτήτως μέχρι 30 Ιουνίου 2021.
Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν ατομικά σε κάθε επιτυχόντα και κάθε επιλαχόντα υποψήφιο με e-mail ή/και τηλεφωνικά, θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Ιδρύματος Ευγενίδου (www.eef.edu.gr) με τον αριθμό κατάθεσης της αίτησης και χωρίς προσωπικά στοιχεία, το αργότερο έως την 15 η Ιουλίου 2021 και ότι για την λήψη της υποτροφίας οι επιτυχόντες θα υπογράψουν σύμβαση.

Σημειώνεται ότι:

- Οι υποψήφιοι οφείλουν να φυλάσσουν τον αριθμό κατάθεσης της αίτησής τους, καθώς με τον αριθμό αυτό θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Ιδρύματος Ευγενίδου τα αποτελέσματα.
- Πριν την καταβολή οποιουδήποτε ποσού της υποτροφίας, ο υπότροφος οφείλει να υποβάλει στο Ίδρυμα βεβαίωση συνέχισης των σπουδών του από το ΙΕΚ της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων που φοιτά, καθώς και τα στοιχεία του τραπεζικού του λογαριασμού.
- Ο υπότροφος αναλαμβάνει την υποχρέωση να συντάσσει και να υποβάλλει στο Ίδρυμα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του, αντίγραφο τίτλου σπουδών.
- Σε περίπτωση που θα του χορηγηθεί οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση από οποιαδήποτε πηγή/φορέα, ο υπότροφος αναλαμβάνει την υποχρέωση να το γνωστοποιήσει αμέσως στο Ίδρυμα εγγράφως.
- Το Ίδρυμα Ευγενίδου δύναται να επικοινωνεί απευθείας με το ΙΕΚ της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων που φοιτά ο υπότροφος για την πορεία των σπουδών του.
- Το Ίδρυμα Ευγενίδου μπορεί να διακόψει τη χορήγηση της υποτροφίας ή/και να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά του, εάν:
- Ο υπότροφος διακόψει νωρίτερα από το προβλεπόμενο τις σπουδές του.
- Από τα υποβαλλόμενα από τον ίδιο ή τη Διεύθυνση του ΙΕΚ της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων στοιχεία προκύπτει ότι η πρόοδος των σπουδών του δεν είναι ικανοποιητική ή παραβιάζει το πρόγραμμα σπουδών.
- Ο υπότροφος δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του προς το Ίδρυμα Ευγενίδου.
- Κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι (μεταβολή της οικονομικής κατάστασης του υποτρόφου, δήλωση ψευδών στοιχείων, αποσιώπηση στοιχείων κ.λπ.) που το επιβάλλουν. Ειδικά σε περίπτωση που ο υπότροφος λάβει οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση από άλλον φορέα ή αποκτήσει εισόδημα από
οποιαδήποτε πηγή, το Ίδρυμα θα αποφασίζει κατά περίπτωση είτε για τη συνέχιση ή μη της υποτροφίας είτε για τον περιορισμό του ποσού της.
- Η απόφαση επιλογής των υποψηφίων που θα λάβουν υποτροφία δεν υπόκειται σε ενστάσεις ή σε οποιαδήποτε αντίρρηση.