Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Δελτίο Τύπου - Εκδήλωση διάχυσης αποτελεσμάτων 19-05-2022 ΚΑ2 "MAY FAIR – MOBILITY FOR ALL THE FAIR CHOICE"

For English language please scroll page down
Στο άρτια εξοπλισμένο χώρο του θεάτρου της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία  την Πέμπτη 19 Μαΐου 2022 , η εκδήλωση διάχυσης αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού έργου Erasmus + ΚΑ2, Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με τίτλο: "MAY FAIR – MOBILITY FOR ALL THE FAIR CHOICE", παρουσία πολλών στελεχών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν ο διάλογος  των επαγγελματικών  φορέων με την μαθητική κοινότητα σχετικά με την ανάγκη για την όσο το δυνατόν  αρτιότερη εκπαίδευση και κατάρτιση των  σπουδαστών της Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης . 

Με αφορμή την συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών του 3ου ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα  εργασιακής τοποθέτησης Erasmus+ στην Λεμεσό της Κύπρου τον Ιανουάριο του 2022,  ο  κεντρικός άξονας των εισηγήσεων  αφορούσε στους:

τρόπους  σύνδεσης της Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Το έργο ολοκληρώνεται 31.08.2022 και  στοχεύει στο σχεδιασμό, τη δοκιμή και την ανάπτυξη μιας στρατηγικής μεθοδολογίας, χρήσιμης για την ενίσχυση της διεθνοποίησης των Ιδρυμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  και στη συνέχεια την αναγνώριση  και  επικύρωση των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων  που προκύπτουν από την Μάθηση  με βάση την εργασία μέσω κινητικοτήτων στο εξωτερικό.

Η συμμετοχή της Σιβιτανιδείου Σχολής αφορά στις πιλοτικές δραστηριότητες του έργου για την δοκιμή των εργαλείων αυτών που αναπτύσσονται, στις διακρατικές κινητικότητες κατά τη διάρκεια του σχεδίου καθώς και στις διεθνείς συναντήσεις για την παρακολούθηση του προγράμματος από εκπροσώπους της ομάδας έργου Βεβαίως, στα πλαίσια αυτά  υλοποιήθηκε  τον Ιανουάριο του 2022 η κινητικότητα  15 μαθητών του 3ου ΕΠΑΛ ΣΔΣΤΕ από διαφορετικές ειδικότητες για το διάστημα τριών (03) βδομάδων στην Λεμεσό της Κύπρου με αντικείμενο την τοποθέτησή τους σε επιχειρήσεις αντίστοιχες της ειδικότητάς τους.


Οι συνεργάτες - εταίροι του προγράμματος είναι:

Η Alphabet Formation, από το Βέλγιο  ως επικεφαλής εταίρος

Η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων

Centro San Viator Ισπανίας, 

Εrifo Ιταλίας, 

Ifarme Centre Βελγίου, 

FyG Consultores Ισπανίας, 

Unitelma Sapienza, Iσπανίας,

Cesfor Iταλίας,

ΔΗΜΗΤΡΑ Εκπαιδευτική Συμβουλευτική Λάρισας.

Το μήνυμα για την σημασία της συνεργασίας των επαγγελματικών φορέων με την μαθητική κοινότητα και της σύνδεσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την αγορά εργασίας καθώς και για τους βασικούς στόχους του προγράμματος που υλοποιείται, μετέφερε στους συμμετέχοντες, ο Γενικός Διευθυντής της Σχολής κος Κωνσταντίνος Γούλας, προλογίζοντας την εκδήλωση. PRESS RELEASE FOR THE MULTIPLIER EVENT HELD ON 19-05-2022 FOR EUROPEAN PROJECT KA2 TITLED  "MAY FAIR   - MOBILITY FOR ALL THE FAIR CHOICE"

In the well-equipped theater aula at Sivitanidios Public School of Trades and Vocations  the  multiplier event concerning the European project Erasmus + ΚΑ2, Strategic Partnerships in the field of Vocational Education and Training, entitled MAY FAIR  " - MOBILITY FOR ALL THE FAIR CHOICE ", was successfully held on Thursday, May 19, 2022, with the kind  presence of many executives of enterprises in the filed of  Vocational Education and Training.

The aim of the event was the dialogue of the professional organizations with the student community about the necessity  for the most complete education, training  and expertise of the learners at the Vocational Education.

On the occasion of the participation of the students of the 3rd Vocational Lyceum at Sivitanidios Public School of Trades and Vocations,  in the European work based learning  program Erasmus + in Limassol, Cyprus in January 2022, the main focus of the suggestions was on:

ways of connecting Vocational Education with the labor market both in Greece and abroad.

The project will be implemented by 31.08.2022 and aims at designing, testing and developing a strategic methodology, useful for strengthening the internationalization of Vocational Education and Training Institutions and then the recognition and validation of Learning Outcomes resulting from Work Based Learning (WBL)  through mobility abroad.

The participation of the Sivitanidios Public School of Trades and Vocations concerns the pilot activities of the project to test these tools that are being developed at the transnational mobility during the project as well as the international meetings for the monitoring of the program by representatives of the project team. In January 2022  the mobility of 15 students of the 3rd EPAL SDSTE from different specialties for the period of three (03) weeks in Limassol, Cyprus was effected with the object of placing them in companies corresponding to their specialty.

The partners of the program are:

Alphabet Formation, from Belgium as a lead partner

The Sivitanidios Public School of Trades and Vocations in Athens/Greece

Centro San Viator  in Spain,

Εrifo  in Italy,

Ifarme Center in  Belgium,

FyG Consultores  in Spain,

Unitelma Sapienza in  Spain,

Cesfor in  Italy,

DIMITRA Educational Counseling of Larissa in Greece

The message about the importance of the cooperation of the professional organizations with the student community and the connection of the educational process with the labor market as well as for the main objectives of the implemented program, was conveyed to the participants, by the General Director of the Sivitanidios Public School of Trades and Vocations l Mr. Konstantinos Goulas, prefacing the event.

***