Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 (3.500 δεσμίδες) και Α3 (50 δεσμίδες) για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών της Σιβιτανιδείου Σχολής


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού (Α4 και Α3) για τις ετήσιες ανάγκες της Σιβιτανιδείου Σχολής ». CPV: 30197643-5: Φωτοαντιγραφικό χαρτί 

Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή και οι συμμετέχοντες στη διαδικασία ανάθεσης θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται έως του ποσού 22.320,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) και 27.676,80 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει το Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικών ετών 2022 & 2023 ΚΑΕ: 1719Α

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στα συνημμένα έγγραφα παρακάτω:

Για το πλήρες έγγραφο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάντε κλικ ΕΔΩ

Για το πλήρες έγγραφο σε μορφή Word (.docx) κάντε κλικ ΕΔΩ