Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Εναρκτήρια συνάντηση του Έργου Erasmus+ KA2 “BuSYouth – Business Skills for Youth in the Creative and Cultural Industries (CCls) Sector”

Η εναρκτήρια συνάντηση του Έργου Erasmus+ KA2 “BuSYouth – Business Skills for Youth in the Creative and Cultural Industries (CCls) Sectorστο οποίο συμμετέχει η Σιβιτανίδειος Σχολή ως εταίρος, πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιανουαρίου στη Λάρισα, στις εγκαταστάσεις του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ.

Κατά τη διάρκεια της 1ης συνάντησης συζητήθηκαν οι λεπτομέρειες του έργου, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες διάχυσης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης  με συμμετοχή εκπροσώπων από τους άλλους εταίρους οργανισμούς της σύμπραξης:

  • DISRUPTIA, S.L.U από την Ισπανία
  • STIFTELSEN KURSVERKSAMHETEN VID U-AUNIVERSITET από τη Σουηδία
  • CONSORZIO MATERAHUB INDUSTRIE CULTURALI E CREATIVE SCARL από την Ιταλία

αλλά και με παράλληλη μετάδοση μέσω Zoom για τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες.

Μέσα στα επόμενα τρία χρόνια το έργο επιδιώκει να αναπτύξει και να προωθήσει προγράμματα κατάρτισης, ανοικτούς πόρους και ηλεκτρονικά εργαλεία για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων σε νέους που επιθυμούν να εμπλακούν στον τομέα της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας, μέσω της εφαρμογής καινοτόμων δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε επιχειρηματικές δεξιότητες  και περαιτέρω δικτύωση στην αγορά εργασίας. Το έργο φιλοδοξεί να δώσει στους νέους που απασχολούνται ή επιθυμούν να απασχοληθούν ως επιχειρηματίες στον δημιουργικό τομέα και πιο συγκεκριμένα στις εφαρμοσμένες τέχνες, τις απαραίτητες δεξιότητες προκειμένου να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να ευδοκιμήσουν στον τομέα αυτό.

Μείνετε συντονισμένοι στη σελίδα μας, για περισσότερα νέα.

The Kick off meeting of the Erasmus+ Project KA2 " Business Skills for Youth in the Creative and Cultural Industries (CCls) Sector " in which Sivitanidios Public School of Arts and Professions participates as a partner, took place on 23 January in Larissa, at the premises of leader partner, the DIMITRA Educational Organization.

During the 1st meeting the details of the project, the expected results and the dissemination activities were discussed. The meeting was held in person with participants from DISRUPTIA, S.L.U, in Spain STIFTELSEN KURSVERKSAMHETEN VID U-AUNIVERSITET, in Sweden and CONSORZIO MATERAHUB INDUSTRIE CULTURALI E CREATIVE SCARL in Italy and a parallel Zoom broadcast for remote participants.

Over the next three years, the project seeks to develop and promote training programs, open resources, and e-tools for the development of business skills in young people that wish to be involved in the CCI sector implementing foundational business skills education and networking activities. The projects aspires to give to young people that are employed or wish to be employed as entrepreneurs in the creative sector and more specifically the Applied Arts, the necessary skills in order to surpass barriers and flourish in this sector.

Stay tuned for more information about the project.