Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Επισκευή αποσαθρωμένων επιχρισμάτων και αρμών σε διάφορα σημεία της Σιβιτανιδείου ΔΣΤΕ

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών (CPV : 45442300-0) «Επισκευή αποσαθρωμένων επιχρισμάτων και αρμών σε διάφορα σημεία της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.» στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΔΕ έργο 5149683 «Επισκευές, προσθήκες, νέες κατασκευές στις εγκαταστάσεις της Σιβιτανιδείου Σχολής» με κωδικό 2021ΝΑ34600044, στο ΠΔΕ 2022 της ΣΑΝΑ346 (ΑΔΑ: ΨΣΑΑ46ΜΤΛΡ-Ζ72)

Για το πλήρες έγγραφο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάντε κλικ ΕΔΩ