Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Ανακοίνωση - Καταληκτική ημερομηνία αξιολόγησης ενστάσεων υποψήφιων Διευθυντών Σιβιτανιδείου ΔΣΤΕ

Ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την αξιολόγηση ενστάσεων επί της αξιολόγησης προσόντων αιτήσεων υποψηφίων Διευθυντών Σχολείων είναι η Τρίτη 07 Μαρτίου 2023 23:59.

Στις 8 Μαρτίου αναμένεται η ανάρτηση των πινάκων μοριοδότησης των υποψηφίων Διευθυντών Σχολείων.