Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤ’ ΦΑΣΗ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΥΣ: 2021-22 του 2ου ΕΠΑΛ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ

Ειδικότητα:
Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων , Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών.

Σήμερα στις 05/11/2021 ορίστηκε τριμελής επιτροπή , αποτελούμενη από τους καθηγητές του 2ου ΕΠΑΛ: Βίγλατζη Ανδρέα , Βαρυπάτη Εμμανουήλ, Καραβάνα Κων/νο  και συνέταξε πρακτικό σύμφωνα με τον νόμο, με τον παρακάτω προσωρινό πίνακα κατάταξης Μεταλυκειακού έτους, των αιτούντων μαθητευόμενων για την ΣΤ΄ Φάση Μαθητείας για το σχολικό έτος 2021-22.