Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Σιβιτανίδειο Δ.Σ.Τ.Ε. ('Δ Φάση, σχολικό έτος 2021-22)


Σύμφωνα με το συνημμένο Δελτίο Τύπου, διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, 5 αναπληρωτές κλάδων  ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ86, ΠΕ87.04 και ΠΕ88.01.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 16 Νοεμβρίου έως και την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021.

Οι ως άνω προσλήψεις πραγματοποιούνται με χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ.

Συγκεκριμένα:
Το έργο με Κωδικό Έργου 2019ΣΕ44520000 και τίτλο «Πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθως και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων βάσει του αρ. 176 του ν.4823/2021 (Α΄136), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000», που έχει εγκριθεί στη Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 445/2 με την αριθ. 93223/24-8-2021 (ΑΔΑ: ΨΛΖΕ46ΜΤΛΡ-ΘΦΛ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και χρηματοδοτείται από το Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ / ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Για το δελτίο τύπου κάντε κλικ ΕΔΩ
Για τη λίστα προσλήψεων κάντε κλικ ΕΔΩ