Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ»


Κατόπιν της με αριθ. 202/ 2-11-2021 και με ΑΔΑΜ 21REQ009522346 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος με την οποία εγκρίθηκαν:

Α) η μελέτη ( τεχνική περιγραφή και συγγραφή υποχρεώσεων) του Τμήματος Μελετών και Προγραμματισμού Τεχνικών Έργων, με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ» και η υλοποίηση της.

Β) η δαπάνη με προϋπολογισμό 29.840 € (δίχως ΦΠΑ 24%) ή 37.001,60 € (συμπ/ νου του ΦΠΑ 24%) η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των Δημοσίων Επενδύσεων, ΕΡΓΟ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ 2020ΣΕ54700003ΣΑ Ε547.

Γ) η ανάθεση των ανωτέρω, με την κατά νόμο προβλεπόμενη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Και της με αριθ. πρωτ. 11480/ 11-11-2021 και με ΑΔΑΜ : 21REQ009522531 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, ΠΔΕ 2021 , καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά.

Για το πλήρες έγγραφο της ανακοίνωσης κάντε κλικ ΕΔΩ
Για το έντυπο της οικονομικής προσφοράς κάντε κλικ ΕΔΩ